ประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๒

Posted by:

เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ได้จัดประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๓ ขึ้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน โดยมีระเบียบวาระในการประชุมเพื่อย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๐ และพิจารณาข้อราชการอื่นๆ ในงานกิจการสภา ซึ่งมติในที่ประชุมเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายให้หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างฯ ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองขามหมู่ที่ ๑๐

0

ประชุมคณะทำงานโรคระบาดโควิด 19

Posted by:

เมื่อวันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ได้จัดประชุมคณะทำงานโรคระบาด covid -19 ขึ้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน โดยมีนายหาญ  อุปถัมภ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคนเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมคือ การติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโควิด 19 ในเดือนที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมได้ทราบดังนี้ กลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวในเขตตำบลคำแคนมีจำนวน ๒๑๒ คน แบ่งออกเป็น ติดตามครบ ๑๔ วัน จำนวน ๑๙๘ คน อยู่ระหว่างติดตาม จำนวน ๑๔ คน และองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคนได้มอบหน้ากากอนามัยให้ประชาชนได้นำไปใช้ในการป้องกันโรคไวรัสโควิด19 ต่อไป

0

ติดตามผลดำทำงานของคณะกรรมการควบคุมโรค Covid 19

Posted by:

เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน  คณะทำงานคัดกรองแยกตัว กักกันคุมไว้สังเกต และการเฝ้าระวังควบคุมโรค ในกลุ่มผู้เดินทางเข้าประเทศ อำเภอมัญจาคีรี คณะทำงานตำบลคำแคนโดยนายหาญ  อุปถัมภ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน เป็นหัวหน้าคณะทำงานระดับตำบลและคณะกรรมการประกอบด้วย ปลัดอำเภอเป็นประธานระดับตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่งในตำบลคำแคน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแคน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองขาม และเจ้าหน้าที่ทุกคน ได้ประชุมเพื่อหารือติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอแนะ ข้อปัญหาอุปสรรคและดำเนินการแก้ไข จากการประชุมมีมติความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน เน้นให้คงดำเนินการ ตามมาตรการต่างๆ  อย่างเคร่งครัดรวมถึงกรณีที่มีมาตรการผ่อนปรนก็ให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการเข้ามาในพื้นของกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ต้องมีการรายงานให้ทราบทุกครั้ง และอำเภอมัญจาคีรีได้คัดเลือกหมู่บ้านตัวอย่าง ปลอดโรค Covid 19 โดยหมู่ ๙ บ้านกุดขอนแก่นเป็นตัวแทนในระดับอำเภอ ซึ่งที่ประชุมได้ชี้แจงการทำงานของหมู่บ้านปลอด Covid 19 ให้ที่ประชุมทราบ และจะประชุมหารือการปฏิบัติงานของ หมู่ ๙ ต่อไป เพื่อกำหนดทิศทาง ความร่วมมือ

สุดท้ายการประชุม นายณัฐภัทร พลอยสุภา นายอำเภอมัญจาคีรี ได้มอบเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ใช้ในการป้องกันโรคระบาด Covid 19 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคนได้จัดหาให้ชุมชนใช้ในช่วงที่มีการแพร่ระบาด โดยมอบให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแคน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองขาม นำไปใช้งานในเขตพื้นที่รับผิดชอบต่อไป

0

ตรวจงานถนนหินคลุก ม.๙

Posted by:

เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ได้ตรวจโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๙ บ้านกุดขอนแก่น ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาง ๗๓๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๕๕ ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบตกแต่งให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

0

มอบหน้ากาก

Posted by:

เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคำแคน จำนวน ๘,๑๘๘ ชิ้น เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙

0

ออกตรวจร้านค้า

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแคน ได้ออกตรวจสอบมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ภายในร้านค้าในเขตพื้นที่ตำบลคำแคน ซึ่งในเขตพื้นที่ตำบลคำแคนมีร้านค้าเป็นจำนวนมาก พบว่าเจ้าของร้านค้ามีการให้บริการแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการ และมีป้ายประกาศห้ามจำหน่ายสุรา และเจ้าหน้าที่ของทางองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคนยังอำนวยความสะดวกเรื่องการตรวจวัดไข้ให้กับเจ้าของร้านให้แน่ใจว่าไม่มีไข้  เพื่อป้องกันและยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19

0

ประชุมสภา

Posted by:

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ได้จัดประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ ๑/๒๕๖๓ ขึ้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เรื่องการพิจารณามาตรการป้องกันเฝ้าระวังโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (โคโรน่าไวรัส) และพิจารณาข้อราชการอื่นๆ ในกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน

0

อบรมให้ความรู้โรคโควิด-19

Posted by:

ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง นายนายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอมัญจาคีรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 แก่ประชาชนตำบลคำแคน โดยมีนายหาญ  อุปถัมภ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ โดยมีประชาชนตำบลคำแคน จาก ๑๔ ตำบล ได้เข้าร่วมอบรมการให้ความรู้ของโรคระบาดโรวิด-19

0

อบรมครู ก

Posted by:

วันที่ 13 มีนาคม 63 ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19 ) และสอนการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองให้กับครู(ก)ทั้ง 14 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลคำแคน โดยมีนายหาญ  อุปถัมภ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน เป็นประธานในการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยได้ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำหน้ากากอนามัย

0

โรงเรียนผู้สูงอายุ

Posted by:

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน  ได้จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563  โดยมี  นายหาญ อุปถัมภ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  ได้รับ ซึ่งทางชมรมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ได้ศึกษาโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุเริ่มจะมีอายุยืนยาวมากขึ้น และมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีถือเป็นการก้าวขึ้นเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว  ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้น เพราะตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประชากรที่เริ่มปรากฏขึ้นในองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน

0
Page 1 of 8 12345...»