วันต่อต้านยาเสพติดโลก

Posted by:

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน และสถานศึกษา โรงเรียนประถมจำนวน 9 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง และกลุ่มมวลชน ชาวตำบลคำแคนพร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานและลูกจ้าง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อต่อต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนคำแคนวิทยาคม เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และสร้างจิตสำนึกในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งนี้นอกจากเดินรณรงค์แล้วยังได้มีการอ่านสาสน์จากรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งปฏิญานตนจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และแสดงเชิงสัญญลักษณ์ เช่น เผาทำลายสัญลักษณ์ยาเสพติด เป็นต้น ซึ่งได้รับความร่วมจากทุกฝ่ายในการดำเนินการเป็นอย่างดี

 

วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.62 (6)
วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.62 (7)
วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.62 (8)
วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.62 (9)
วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.62 (10)
วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.62 (11)
วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.62 (12)
วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.62 (13)
วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.62 (14)
วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.62 (15)
วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.62 (16)
วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.62 (17)
วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.62 (18)
วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.62 (19)
วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.62 (20)
วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.62 (21)
วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.62 (22)
วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.62 (23)
วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.62 (24)
วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.62 (25)
วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.62 (1)
วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.62 (2)
วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.62 (3)
วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.62 (4)
วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.62 (5)

0

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคำแคน

Posted by:

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคำแคน

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ได้จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้ว มีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ ครั้งนี้ 120 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรม พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อให้ผ่อนคลายเนื่องสภาวะสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทำให้ผู้สูงอายุไม่ได้รับการเอาใจใส่ ทำให้เกิดเป็นปัญหาทางสังคม ซึ่งปัจจุบันนับวันที่จะมีจำนวนผู้สูงอายุมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ได้มีการปรับให้เหมาะสม ได้ความรู้ และผ่อนคลาย และก่อให้เกิดกำลังใจในการดำเนินชีวิต ในกิจกรรมนี้จะดำเนินการในทุกเดือนตลอดไป

267345
267346
267347
267348
267349
267350

0

ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช

Posted by:

ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช

กิจกรรม61 610923ร่วมกิจกรรมวัน 13 ตุลาคม 25612 กิจกรรม61 610923ร่วมกิจกรรมวัน 13 ตุลาคม 25611

วันที่ 1๓ ตุลาคม ๒๕60 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน นำโดย นายหาญ อุปถัมภ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน คณะ ผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้นำชุมชน พนักงาน ร่วมกับอำเภอมัญจาคีรีและหน่วยงานภาครัฐ วางพวงมาลาดอกไม้เพื่อเป็นการลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

0

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้นำชุมชน

Posted by:

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้นำชุมชน

กิจกรรม61 610917โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้นำชุมชน 2

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้นำชุมชนแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน วัตถุประสงค์เพื่อกลุ่มเป้าหมายได้มีการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานพัฒนาบุคลิกภาพสร้างสรรค์และนำความรู้ใหม่มาปรับใช้ในการทำงาน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการทบทวนบทบาทหน้าที่ แนะนำ เสนอแนวคิดที่จะร่วมพัฒนาท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้า โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทั้งนี้ได้กำหนดให้มีการศึกษาดูงานหลังจากที่มีการอบรม พัฒนานี้ไปแล้วและคาดว่าจะสามารถนำความรู้ความเข้าใจมีการพัฒนาในครั้งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นส่วนรวมต่อไป

กิจกรรม61 610917โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้นำชุมชน 1

 

0

โครงการ ทำดีเพื่อพ่อทำตัวเรามีธรรม

Posted by:

โครงการ ทำดีเพื่อพ่อทำตัวเรามีธรรม

กิจกรรม61 610910โครงการ ทำดีเพื่อพ่อทำตัวเรามีธรรม 2 กิจกรรม61 610910โครงการ ทำดีเพื่อพ่อทำตัวเรามีธรรม 3

เมื่อวันที่ ๑๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน
ได้จัดทำโครงการทำดีเพื่อพ่อทำตัวเรามีธรรม ณ
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านได้เข้าร่วมกิจกรรมทำความดีเพื่อถวายเป็นพ
ระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9 และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน ลูกหลาน
ในการถือปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในปี 2561
นี้กลุ่มเป้าหมายเป็นราษฎรในทุกหมู่บ้าน
ได้รับความร่วมมือจากทุกหมู่บ้านเป็นอย่างดี

กิจกรรม61 610910โครงการ ทำดีเพื่อพ่อทำตัวเรามีธรรม 1

0
Page 1 of 5 12345