ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกปฏิบัติหน้าที่ร่วมรับซื้อขยะ ณ หมู่ที่ 8 บ้านป่าดู่ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

Posted by:

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน นำโดย จ.ส.อ.ยุทธนา ปัญญาศิริ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกปฏิบัติหน้าที่ร่วมรับซื้อขยะ ณ หมู่ที่ 8 บ้านป่าดู่ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน เวลา 07.30 น เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักการคัดแยกขยะ สามารถนำขยะสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน สร้างสวัสดิการให้กับชุมชนเป็นกองทุนฌาปณกิจขยะ โดยได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนในชุมชนจำนวนมาก ทั้งนี้ อบต.คำแคนได้ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการขยะในชุมชนประจำปี 2564 โดยมีการประชุมหารือกับเครือข่ายหลายภาคส่วนตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 ประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม2564 และประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 โดยมีหมู่บ้านที่เริ่มต้นการดำเนินงานจำนวน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 8 บ้านป่าดู่ นำโดย นายวิญญู นักทำนา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 พร้อมคณะกรรมการหมู่บ้าน และ หมู่ที่ 13 บ้านหนองขามพัฒนา นำโดย นายพรชัย อุปฮาต ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 พร้อมคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหมู่บ้านต่างๆ จะให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการบริหารจัดการขยะชุมชนเพิ่มขึ้น
🙏ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
#สิ่งแวดล้อมจะสดใสถ้าใส่ใจรักษา
0

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดรถส่วนกลาง อบต.คำแคนหลังจากรับ – ส่งผู้ป่วยไปตรวจเชื้อโควิด-19 ที่รพ.มัญจาคีรี และรถของรพ.สต.หนองขาม หลังจากรับส่งผู้ป่วยมากักตัว อบต.คำแคนขอขอบคุณ รพ.สต.หนองขาม

Posted by:

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น.งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคนได้ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดรถส่วนกลาง อบต.คำแคนหลังจากรับ – ส่งผู้ป่วยไปตรวจเชื้อโควิด-19 ที่รพ.มัญจาคีรี และรถของรพ.สต.หนองขาม หลังจากรับส่งผู้ป่วยมากักตัว อบต.คำแคนขอขอบคุณ รพ.สต.หนองขามที่ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะ
0

เยี่ยมเยียน ห่วยใย ใส่ใจ ดูแล

Posted by:

เยี่ยมเยียน ห่วยใย ใส่ใจ ดูแล”
นายปัญญา อุปถัมป์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน นำทีมงานเจ้าหน้าที่อบต.คำแคน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองขาม โดย ผอ.วิลาวัลย์ งามคุณ และผู้ใหญ่บ้าน เพื่อมอบถุงยังชีพ อุปกรณ์เครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้กักตัวในพื้นที่ตำบลคำแคน
0

ตรวจสอบข้อเท็จจริงรังวัดที่สาธารณประโยชน์ ม.2 บ้านคำแคนเหนือ

Posted by:

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายกอบต.คำแคน มอบหมายให้ จ.ส.อ.ยุทธนา ปัญญาศิริ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน และนายวุฒินันท์ พิมพ์ศรี นิติกร อบต.คำแคน ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขามัญจาคีรี ปลัดอำเภอประจำตำบลคำแคน และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ บ้านคำแคนเหนือ ตรวจสอบข้อเท็จจริงรังวัดที่สาธารณประโยชน์ ม.2 บ้านคำแคนเหนือ เวลา 10.30 น

0

ลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้กักตัว และมอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยที่ศูนย์พักคอยตำบลคำแคน จำนวน 2 ราย

Posted by:

วันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00น. ปลัดอำเภอ พร้อมด้วยอส.และลูกจ้าง TST ประจำตำบลคำแคน ลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้กักตัว และมอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยที่ศูนย์พักคอยตำบลคำแคน จำนวน 2 ราย

0

งานสาธารณสุขและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ออกให้บริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ให้กับผู้ที่ถูกกักตัว ในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านคำปากดาวและหมู่ที่ 6 บ้านคำโซ่

Posted by:

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน งานสาธารณสุขและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ออกให้บริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ให้กับผู้ที่ถูกกักตัว ในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านคำปากดาวและหมู่ที่ 6 บ้านคำโซ่ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคนได้ออกให้บริการเรื่อยมาทั้ง14 หมู่บ้าน

0

เปิดศูนย์พักคอยตำบลคำแคน (community isolation ) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน

Posted by:

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายณัฐภัทร พลอยสุภา นายอำเภอมัญจาคีรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์พักคอยตำบลคำแคน (community isolation ) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน โดยมีนายหาญ อุปถัมป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคนเป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของกาารจัดตั้งศูนย์พักคอยระดับตำบลในครั้งนี้ และได้มีการให้ความรู้ ข้อแนะนำในการปฏิบัติตน การป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เกิดความวิตกกังวล โดย นพ. พรพล เหล่าวิทวัส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมัญจาคีรี
ในการนี้ได้มีการมอบสิ่งของเพื่อใช้ในศูนย์พักคอยในระดับอำเภอโดยนายเจริญ แซ่ตั้ง คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหม้อพร้อมตู้อบสมุนไพรจำนวน 1 ชุด พร้อมยาฟ้าทะลายโจรจำนวน 500 แคปซูล แก่ศูนย์พักคอยอำเภอมัญจาคีรี รวมทั้งตัวแทน ผู้นำหมู่บ้านหมู่ที่ 1, 9, 8,10 ,13 และ หน่วยงาน ห้างร้านต่างๆ ได้บริจาคพัดลม และสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อใช้ในศูนย์พักคอยฯ ด้วย หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดศูนย์ฯ ท่านนายอำเภอมัญจาคีรีพร้อมด้วยคณะได้เดินสำรวจความพร้อมโดยรอบบริเวณศูนย์พักคอยฯ โดยเฉพาะระบบกำจัดขยะด้วยเตาเผาขยะความร้อนสูง 800 องศา เพื่อใช้กำจัดขยะติดเชื้อจากผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในศูนย์พักคอยตำบลคำแคน
0

เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ร่วมช่วยเหลือการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ และอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่มารับบริการการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแคน

Posted by:

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ร่วมช่วยเหลือการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ และอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่มารับบริการการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแคน

0

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคนจัดเตรียมสถานที่ศูนย์พักคอยและกักตัวตำบลคำแคน เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดในพื้นที่

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคนจัดเตรียมสถานที่ศูนย์พักคอยและกักตัวตำบลคำแคน เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดในพื้นที่ และจะจัดให้มีพิธีเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุม อบต.คำแคน โดย นายณัฐภัทร พลอยสุภา นายอำเภอมัญจาคีรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดศูนย์ฯครั้งนี้
องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคนขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคสิ่งของต่างๆ เพื่อใช้ในศูนย์พักคอยฯ ซึ่งตอนนี้ยังขาดแคลนสิ่งของจำเป็น เนื่องจากได้มีการขยายสถานที่สำหรับใช้กักตัวผู้ที่กลับจากพื้นที่เสี่ยง โดยได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้อาคารสถานที่จากโรงเรียนคำแคนวิทยาคม จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
#ยินดีต้อนรับกลับบ้าน👨‍👩‍👧‍👦 ใกล้บ้านใกล้ใจ👩‍❤️‍👩🎉🍃
0

ประชุมหารือร่วมกับผอ.รพ.สต.คำแคน ผอ.รพ.สต.บ้านหนองขาม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดศูนย์พักคอย (Community Isolation) เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ติดโควิด-19

Posted by:

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ โพชะกะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน และนายปัญญา อุปถัมภ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ได้ร่วมประชุมหารือร่วมกับผอ.รพ.สต.คำแคน ผอ.รพ.สต.บ้านหนองขาม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดศูนย์พักคอย (Community Isolation) เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ติดโควิด-19 ในพื้นที่ ซึ่งตอนนี้ อบต.คำแคนได้ดำเนินการด้านสถานที่เรียบร้อยแล้ว

0
Page 1 of 5 12345