ประชุมเวทีสาธารณะครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

Posted by:

เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน โดยนายหาญ อุปถัมภ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ได้จัดประชุมเวทีสาธารณะครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหา ตรวจสอบ ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน และรับฟังการชี้แจงโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อเศรษฐกิจฐานราก จากบริษัท ปตท.จำกัด

0

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเบศร

Posted by:

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น. นายหาญ อุปถัมภ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่และ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ได้ร่วมประกอบพิธีจุดเทียนเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมอำเภอมัญจาคีรี อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

0

โครงการฝึกอาชีพระดับตำบล

Posted by:

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 นายหาญ อุปถัมภ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคนได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มอาชีพระดับตำบลและผู้มีรายได้น้อย (การทำปาท่องโก๋และน้ำเต้าหู้) ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มเป้าหมายคือประชาชน สตรีผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ตำบลคำแคน เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้ในครัวเรือน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน

0

โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญญาหายาเสพติด

Posted by:

เมื่อวันที่ 25 นายหาญ อุปถัมภ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ได้เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด ตลอดจนให้เด็กได้รู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด   ในการอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก สภ.มัญจาคีรี มาเป็นวิทยากร ณ.โรงเรียนคำแคนวิทยาคม กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนในเขตตำบลคำแคน

0

ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ ๓/๒๕๖๓

Posted by:

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ได้จัดประชุมสภาสมัยวิสามัญครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อพิจารณากันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีมติในที่ประชุมอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลี่ยมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

0

โครงการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

Posted by:

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 นายหาญ อุปถัมภ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไข้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ปี2563 ณ.โรงเรียนคำแคนวิทยาคม โดยกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนในเขตตำบลคำแคน สมาชิกสภา อบต. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทั่วไป

0

โรงเรียนผู้สูงอายุศึกษาดูงาน

Posted by:

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคนได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ โดยจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ค่ะ สถานที่แรกของเราคือสวนสัตว์ขอนแก่นเดินทางโดยรถไฟจ้า ขอนแก่น-เขาสวนกวาง🚃และต่อด้วยไหว้พระที่วัดหลวงพ่อกล้วย

0

คณะผู้บริหารรับรางวัลสามก้อนเส้า

Posted by:

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ผู้บริหารได้เข้ารับรางวัล สามก้อนเส้า คือ Solar cell. Biomass.และ Biogas ในการจัดการชุมชน
ประกอบด้วย5ภาคี นำโดย นายก หาญ อุปถัมภ์ และ ปลัดยุทธนา ปัญญาศิริ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน, ท่านพลังงานจังหวัด นาย ศิวเรศ ธรรมวิเศษ และนักวิชาการพลังงานชำนาญการ นายคำภา ศรีภา สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ศรีประภาคาร ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย มหาสารคาม, ดร.อำพล อาภาธนากร สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และนายประเดิม สุดสงวน นายวิสูตร์ ยังพลขัน และนายอภิชาติ คงแป้น ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมพัฒนาพื้นที่ขับเคลื่อนตั้งแต่ปี2559 First gen.มีการบูรณาการมาโดยตลอดต่อเนื่อง3ปีจนสามารถเป็นต้นแบบระบบจัดการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานร่วมระบบจัดการภาคประชาชนในการจัดการสังคมเพื่อให้กินดีอยู๋ดี มีอาหารและเงินตรา.

0

อบรมให้ความรู้ด้านกฏหมาย

Posted by:

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 นายสมศักดิ์ โพชะกะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคนได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายในชีวิตประจำวัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน โดยได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่นและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่นมาให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน กำนัน/ผู้ให้บ้านและประชาชนทั่วไป เพื่อนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

0

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมทำขนมโครก/ ขนมต้ม /แซนวีช

Posted by:

วันที่ 9 กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคำแคนได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมการทำขนมโครก/ ขนมต้ม /แซนวีช จัดทำขึ้นเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ขั้นตอนวัสดุในการทำขนมจากข้าวที่เด็กคุ้นเคยและรับประทานทุกวันและเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือกระทำ เรียนรู้ขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้จากการลงมือกระทำ การจำ เข้าใจได้ด้วยตนเอง
ดังนั้นการจัดกิจกรรม ขนมโครก/ ขนมต้ม /แซนวีช เป็นการจัดกิจกรรมให้เด็ก ได้เห็น ได้จับ ได้ชิม ได้ลงมือปฎิบัติจริงทำให้เด็กมีความสนใจมากขึ้น เกิดความสนุก สนานเพลิดเพลิน มีความสุขกับการเรียนรู้และความภูมิใจในผลงานตนเอง

0
Page 1 of 8 12345...»