620628ตรวจติดตามประเมินผลโครงการทีเวอร์ ลดภาวะก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3 ปี 2562

Posted by:

ประเมินก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3 (20)

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 อบต.คำแคน ผู้แทนของ ปตท. และคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้ก๊าซ ม.5 บ้านคำปากดาว ได้ดำเนินการต้อนรับผู้ตรวจประเมินโครงการทีเวอร์ ซึ่ง อบต.คำแคนได้ดำเนินการตรวจประเมินมาสองครั้งแล้ว ซึ่งผลการประเมินครั้งที่ผ่านมา ครั้งที่ 1 1 มิ.ย.2559- 31 พ.ค.2560 ได้รับการับรอง 403 ตันคาร์บอนไดออกไซด์หรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2 1 มิ.ย.59-31 พ.ค.61 ได้รับการับรอง 349 ตันคาร์บอนไดออกไซด์หรือเทียบ เท่า ครั้งนี้เป็นการประเมินครั้งที่ 3  1 มิ.ย.59-31 พ.ค.62 คาดว่าจะได้รับการรับอง 1,291 ตันคาร์บอนไดออกไซด์หรือเทียบเท่า ผลการดำเนินการในโครงการส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากจากฟาร์มสุกรสู่ครัวเรือนที่ผ่านมา จำนวน 752 ตัน จำหน่ายให้องค์กรในประเทศไทย ปี 2561 จำนวน 223 ตัน และจำหน่ายให้มูลนิธิจากเยอรมัน ปี 2562 จำนวน 529 ตัน ซึ่งการได้มาซึ่งคาร์บอนเครดิตนี้เป็นผลสืบมาจากโครงการดังกล่าว สามารถลดภาวะก๊าซเรือนกระจกจากการเลี้ยงสุกรและนำก๊าซที่ได้มาใช้เป็นก๊าซหุงต้มในครัวเรือน ลดค่าใช้จ่าย และลดภาวะเรือนกระจกได้อีกทางหนึ่งด้วย สามารถนำมาจำหน่ายและนำงบประมาณนั้นกลับมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประเมินก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3 (29) ประเมินก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3 (28) ประเมินก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3 (27) ประเมินก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3 (25) ประเมินก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3 (24) ประเมินก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3 (23) ประเมินก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3 (22) ประเมินก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3 (19) ประเมินก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3 (17) ประเมินก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3 (15) ประเมินก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3 (14) ประเมินก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3 (12) ประเมินก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3 (10) ประเมินก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3 (9) ประเมินก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3 (7) ประเมินก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3 (4) ประเมินก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3 (3) ประเมินก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3 (1)

0

620628กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคำแคน

Posted by:

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ 2 (1)

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ได้จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้ว มีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ ครั้งนี้ 120 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรม พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อให้ผ่อนคลายเนื่องสภาวะสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทำให้ผู้สูงอายุไม่ได้รับการเอาใจใส่ ทำให้เกิดเป็นปัญหาทางสังคม ซึ่งปัจจุบันนับวันที่จะมีจำนวนผู้สูงอายุมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ได้มีการปรับให้เหมาะสม ได้ความรู้ และผ่อนคลาย และก่อให้เกิดกำลังใจในการดำเนินชีวิต ในกิจกรรมนี้จะดำเนินการในทุกเดือนตลอดไป

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ 2 (6) กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ 2 (5) กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ 2 (4) กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ 2 (3) กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ 2 (2)

0

620703ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด ปี 2562

Posted by:

620703อบรมเชิงปฏิบัติการยาเสพติด (10)

เมื่อวันที่  3  กรกฏาคม  2562  อบต.คำแคน ร่วมกับ โรงเรียนคำแคนวิทยาคม โรงเรียนบ้านคำโซ่ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด ปี 2562  ณ หอประชุมโรงเรียนคำแคนวิทยาคม  เวลา 09.00 น. โดย นายสันติ  จตุพันธ์  นายอำเภอมัญจาคีรี เป็นประธานในพิธี   นายหาญ  อุปถัมภ์ นายก อบต.คำแคน ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในการจัดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน ได้ตระหนัก รับรู้ถึงอันตรายในยาเสพติด ไม่เกี่ยวข้อง ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่ง อบต.คำแคน ได้ตระหนักถึงผลร้ายของยาเสพติด จึงสนับสนุนให้สถานศึกษา เยาวชนในโรงเรียน เพราะเยาวชนเป็นบุคคลที่มีความสำคัญ เป็นกำลังในอนาคตของที่จะพัฒนา หากยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติแล้วจะส่งผลเสียหายต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ  ในการอบรมครั้งนี้มีเยาวชน นักเรียนจาก โรงเรียนทั้งสองแห่งจำนวน 236 คน และได้รับการสนับสนุนวิทยากรทนายอาสาศูนย์คุ้มครองเด็กและสตรีจังหวัดขอนแก่น ในการฝึกอบรมครั้งได้รับความร่วมมือจากชุมชน หมู่บ้าน ผู้นำฝ่ายต่าง ๆ สถานศึกษา เป็นอย่างดี

620703อบรมเชิงปฏิบัติการยาเสพติด (31) 620703อบรมเชิงปฏิบัติการยาเสพติด (30) 620703อบรมเชิงปฏิบัติการยาเสพติด (29) 620703อบรมเชิงปฏิบัติการยาเสพติด (27) 620703อบรมเชิงปฏิบัติการยาเสพติด (25) 620703อบรมเชิงปฏิบัติการยาเสพติด (22) 620703อบรมเชิงปฏิบัติการยาเสพติด (18) 620703อบรมเชิงปฏิบัติการยาเสพติด (16) 620703อบรมเชิงปฏิบัติการยาเสพติด (15) 620703อบรมเชิงปฏิบัติการยาเสพติด (14) 620703อบรมเชิงปฏิบัติการยาเสพติด (13) 620703อบรมเชิงปฏิบัติการยาเสพติด (8) 620703อบรมเชิงปฏิบัติการยาเสพติด (7) 620703อบรมเชิงปฏิบัติการยาเสพติด (4) 620703อบรมเชิงปฏิบัติการยาเสพติด (3) 620703อบรมเชิงปฏิบัติการยาเสพติด (2) 620703อบรมเชิงปฏิบัติการยาเสพติด (1) 620703อบรมเชิงปฏิบัติการยาเสพติด (9)

0

620625ประชุมกลุ่มผู้ใช้ก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร ม.5 บ้านคำปากดาว

Posted by:

sdr

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 อบต.คำแคน ผู้แทน ปตท. และคณะกรรมการผู้ใช้ก๊าซชีวภาพจากาฟาร์มสุกร ม.5 บ้านคำปากดาว ได้ร่วมประชุมหารือในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการประชุมเป็นประจำทุกเดือน หรือตามความจำเป็น ซึ่งในการประชุมในครั้งที่ประชุมได้พิจารณาหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ชุมชน ปัญหาอุปสรรคจาการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งมีปัญหาอยู่บ้างแต่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ การใช้ก๊าซมีอย่างสม่ำเสมอ เป็นประโยชน์ มีความพึงพอใจของผู้ใช้ทุกคน นอกจากนี้ยังได้หารือในรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานของกลุ่มในการบริหารจัดการในปีต่อไป ได้กำหนดแนวทางในการดูแลรักษา ตรวจสภาพ ซ่อมบำรุงและแบ่งมอบหน้าที่ตามความเหมาะสมของกรรมการแต่คนแต่ละฝ่าย อีกทั้งได้พิจารณาการใช้เงินในกรณีที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากมูลนิธิของเยอรมันได้รับซื้อคาร์บอนเครดิตที่ได้จาการดำเนินการในโครงการนี้ โดยแบ่งสัดส่วนในการใช้ เป็นการใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์ เพื่อการสอบทานการประเมินในปีต่อไป การซ่อมบำรุงและดูแลรักษาระบบให้ใช้สามารถใช้งานได้ พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกลุ่มผู้ใช้ก๊าซ ได้มีความตระหนัก มีความรู้เพื่อสามารถช่วยงานในการปฏิบัติงานให้โครงการนี้มีความยั่งยืนต่อไป

dav

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

dig

dav

0

620623ตรวจติดตามผลการดำเนินงานซ่อมแซมลงหินคลุก ม.12-ม.4

Posted by:

dav

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 อบต.คำแคน ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากพายุ ทำให้เกิดน้ำเซาะผิวจราจร ซึ่งเป็นถนนดินได้รับความเสียหาย ราษฎรไม่สามารถขนถ่ายผลิตผลทางการเกษตร และเดินทางไปมาได้ และเสนอปัญหาความเดือดร้อนมาเพื่อแก้ไข  อบต.คำแคน จึงได้ออกสำรวจและอนุมัติงบประมาณเพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับการร้องเรียนดังกล่าว ระยะทางประมาณ 1,600 เมตร และอยู่ระหว่างดำเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะมีถนนที่สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก และสามารถขนถ่ายพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกมากขึ้น

dig

dig

sdr

sdr

dav

dav

dav

dav

sdr

sdr

dav

dav

dav

dav

0

620618ประชุมประชาคมหมู่บ้านพิจารณาการก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงไก่ ม.10-13 บ้านหนองขาม

Posted by:

dav

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 อบต.คำแคน ได้ดำเนินการจัดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ม.10 – 13 บ้านหนองขาม เพื่อหารือพิจารณาอนุญาตให้มีการก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ จำนวน 4 ฟาร์ม ในการประชุมครั้งนี้ได้มีส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม เช่น รพ.สต.หนองขาม ผู้สาธารณสุขอำเภอ ปลัดอำเภอผู้แทนจากอำเภอ หน่วยทหารรักษาความสงบในพื้นที่ เจ้าหน้าที่จาก อบต.คำแคน ปศุสัตว์อำเภอ รวมทั้งประชาคมทั้งสองหมู่บ้าน ประมาณ 200 คน ซึ่งเป็นตัวแทนครัวเรือนเข้าร่วมประชุม ในที่ประชุมได้ชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งมีราษฎรในหมู่บ้านมีความต้องการขอเลี้ยงไก่แบบฟาร์มเป็นไก่เนื้อซึ่งการเลี้ยงไม่มีมีกลิ่นหรือแมลงวันที่รบกวนชุมชน หรือก่อให้เกิดปัญหาแก่ส่วนรวมโดยมีการชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเช่น การขออนุญาตเลี้ยงต้องขออนุญาตต่อ อบต.คำแคน ตามแบบแปลน เงื่อนไขในการป้องกันกันต่างๆ  โดยมีการตรวจสอบจากปศุสัตว์อำเภอในการตรวจรับรองว่าไก่นั้นไม่มีการติดเชื้อต่างอันอาจนำมาสู่การแพร่เชื้อในท้องถิ่นได้ และมีส่วนราชการอื่นชี้แจงทำความเข้าใจในขบวนการประชาคม ให้เป็นไปอย่างถูกต้องจาก ปลัดอำเภอ  และวิธีการป้องกันแก้ไขกรณี เกิดความเสียหาย หรือมีเหตุมลภาวะอื่นๆ ด้วย  และชี้แจงสรุปผลดี ผลเสียในการดำเนินการให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างรอบครอบถี่ถ้วนเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาได้ในภายหลัง ซึ่งผลการประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการได้ โดยยึดถือให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายกำหนด หากละเลยไม่ปฏิบัติจะต้องถูกยกเลิกเพิกถอน ตามที่ได้ชี้แจงแล้ว จากการประชุมประชาชนในหมู่บ้านมีความสนใจและเข้าร่วมประชุมจำนวนมาก ซึ่งการประชุมครั้งเป๋นครั้งที่ 2 ซึ่งได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาอนุญาตการเลี้ยงสุกรไปแล้วครั้งหนึ่งในเดือนที่ผ่านมา

dav

dav

dav

dav

dav

sdr

dav

dav

dav

dav

dav

sdr

sdr

dav

0

620404ตรวจฝายชำรุด ม.10

Posted by:

dav

เมื่อวันที่ 4 เมษายน  2562  อบต.คำแคน ได้ออกสำรวจฝายน้ำ ม.10 บ้านหนองขาม ซึ่งได้รับแจ้งว่าชำรุดไม่สามารถใช้การได้ ปลัด อบต.และ ผอ.กองช่าง พร้อมเจ้าหน้าที่และส.อบต.ม.10 ได้เข้าสำรวจสภาพฝายน้ำตามที่รับแจ้ง พบว่าฝายน้ำล้นดังกล่าวมีสภาพชำรุดไม่สามารถกั้นน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรและการชลประทานได้ จากการที่ได้สำรวจออกแบบไว้เดิมนั้นไม่สามารถดำเนินการได้จึงนำรายละเอียดสภาพปัจจุบันของฝายเพื่อปรับเปลี่ยนแบบแปลนให้เหมาะสมสามารถใช้งานได้ ทั้งนี้จะด้ำเสนอผู้บริหารดำเนินการอนุมัติแก้ไขและตั้งงบประมาณให้เพียงพอแก่การซ่อมแซมต่อไป

sdr

dav

dav

dav

sdr

sdr

dav

dav

0

620323การคัดแยกขยะที่วัดหลวงปู่โส

Posted by:

dav

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม  2562  อบต.คำแคน ร่วมกับโรงเรียน สถานศึกษาในพื้นที่ 10 โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพคำแคนใต้ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองขาม และจิตอาสาตำบลคำแคนประกอบด้วย นักเรียน เยาวชน อสม. พนักงานเจ้าหน้าที่ของ อบต.คำแคน และประชาชนจิตอาสาอื่น ๆ ได้ร่วมกันจัดเก็บและคัดแยกขยะในงานถวายเพลิงสรีระหลวงปู่โส ณ วัดป่าคำแคนเหนือ โดยดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งเพื่อดำเนินการคัดแยกขยะที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆในพื้น ลดปริมาณ ขยะในงาน และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค พาหนะนำเชื้อต่างๆที่เกิดจากขยะ เพื่อสุภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี ป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดแพร่เชื้อไปถึงผู้เข้าร่วมงานดังกล่าว จาการปฏิบัติได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมงานวันดังกล่าวและได้รับความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติที่ถือว่าเป็นจิตอาสา เป็นการสร้างจิตสำนึก และเป็นตัวอย่าง แนวทางที่ดีในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโอกาสต่อไป

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

sdr

sdr

dav

dav

dav

dav

dav

dav

0

620314ตรวจสอบบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ ม.13

Posted by:

dav

dav

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม  2562  อบต.คำแคนได้รับรายงานจากผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองขาม และอำเภอมัญจาคีรี แจ้งให้ อบต.คำแคนได้ตรวจที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 13 ว่ามีการบุกรุกเพื่อใช้ประโยชน์ทำการเกษตรในที่สาธารณะดังกล่าว อบต.คำแคน จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้แทนจากอำเภอมัญจาคีรี เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ฝ่ายปกครองท้องที่ ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและรักษาป่าโคกหลวง เข้าร่วมตรวจสอบ พบว่ามีการดำเนินการจริงตามที่แจ้ง จึงแจ้งให้ผู้บุกรุกทราบและแจ้งให้ยุติการดำเนินการเพื่อคืนพื้นที่ให้เป็นที่สาธารณะประโยชน์ดังเดิมซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี สำหรับพื้นที่ที่เป็นปัญหานั่นทางหมู่บ้าน ชุมชนจะดำเนินการฟื้นฟู ปลูกต้นไม้ ทดแทนให้เกิดประโยชนกับหมู่บ้านชุมชนเพื่อรักษาธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไป

dav

dav

dav

dav

dav

dav

0

620225ตรวจติดตามผลการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทน

Posted by:

dav

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 คณะผู้ตรวจราชการจากกระทรวงพลังงาน ได้ออกตรวจติดตามผลการดำเนินงานด้านพลังงานที่ได้การสนับสนุนในพื้นที่ตำบลคำแคน โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น ได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับกิจการประปาหมู่บ้าน ม.9 บ้านกุดขอนแก่น และโครงการส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรสู่ครัวเรือน ม.11 บ้านท่าเกษม ทั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อใช้แทนพลังงานไฟฟ้าที่ใช้อยู่เดิมซึ่ง ม.9 บ้านกุดขอนแก่นมีคณะกรรมการดำเนินการรับผิดชอบดูแลกิจกรรม  เป็นการลดค่าใช้จ่ายในกิจการประปา และใช้เป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้ เป็นตัวอย่างในการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา ลดภาวะเรือนกระจกที่เกิดจากการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากการผลิตโดยเชื้อเพลิงธรรมชาติอื่นๆ  ทั้งนี้ได้มีคณะกรรมการหมู่บ้านรับผิดชอบแลรักษา โดยภายใต้การตรวจสอบกำกับดูแลของกองช่าง อบต.คำแคน และปัจจุบันได้รับมอบโอนเป็นของ อบต.คำแคน แล้ว จากการติดตั้งทำให้ลดค่าใช้จ่าย ชุมชนสามารถดูแลรักษา เรียนรู้ระบบการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี

และโครงการส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรสู่ครัวเรือน ม.11 บ้านท่าเกษม เป็นการแก้ไขปัญหากลิ่นจากการเลี้ยงสุกร ตลอดจนกำจัดน้ำเสียจากกระบวนการ นำผลผลิตที่ได้จากโครงการทำระบบท่อส่งจ่ายแสให้ครัวเรือนหมู่บ้าที่ได้รับผลกระทบได้ใช้งาน ซึ่ง ม.11 บ้านท่าเกษมมีกลุ่มผู้ใช้ก๊าซจำนวน 47  ครัวเรือน โดยการมีส่วนร่วมในการดำเนินการจากทุกภาคส่วน เช่น สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น เป็นงบประมาณจากองทุนอนุรักษ์พลังงาน  จากหมู่บ้าน กลุ่มผู้ใช้ก๊าซ  ปตท. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สนับสนุนความรู้ทฤษฎี และฝึกอบรมด้านต่าง ๆ และอบต.คำแคนสนับสนุนกิจกรรมทุกอย่างโดยเป็นหน่วยประสานงานในการดำเนินการ ซึ่งผลที่ได้เกิดความพึงพอใจในโครงการ สามารถลดค่าใช้จ่าย ลดภาวะสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดการเรียนรู้บริหารกลุ่ม สามารถปรับใช้ประโยชน์จากกิจกรรมให้เกิดผลดีมากขึ้น และเป็นแหล่งเรียนรู้ในกรณีที่มีผลกระทบเช่นเดียวกันนี้ได้ต่อไปในอนาคต

dav

dav

dav

dav

dav

dav

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

0
Page 1 of 6 12345...»