ประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๒

Posted by:

เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ได้จัดประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๓ ขึ้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน โดยมีระเบียบวาระในการประชุมเพื่อย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๐ และพิจารณาข้อราชการอื่นๆ ในงานกิจการสภา ซึ่งมติในที่ประชุมเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายให้หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างฯ ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองขามหมู่ที่ ๑๐

0

ประชุมคณะทำงานโรคระบาดโควิด 19

Posted by:

เมื่อวันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ได้จัดประชุมคณะทำงานโรคระบาด covid -19 ขึ้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน โดยมีนายหาญ  อุปถัมภ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคนเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมคือ การติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโควิด 19 ในเดือนที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมได้ทราบดังนี้ กลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวในเขตตำบลคำแคนมีจำนวน ๒๑๒ คน แบ่งออกเป็น ติดตามครบ ๑๔ วัน จำนวน ๑๙๘ คน อยู่ระหว่างติดตาม จำนวน ๑๔ คน และองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคนได้มอบหน้ากากอนามัยให้ประชาชนได้นำไปใช้ในการป้องกันโรคไวรัสโควิด19 ต่อไป

0

ติดตามผลดำทำงานของคณะกรรมการควบคุมโรค Covid 19

Posted by:

เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน  คณะทำงานคัดกรองแยกตัว กักกันคุมไว้สังเกต และการเฝ้าระวังควบคุมโรค ในกลุ่มผู้เดินทางเข้าประเทศ อำเภอมัญจาคีรี คณะทำงานตำบลคำแคนโดยนายหาญ  อุปถัมภ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน เป็นหัวหน้าคณะทำงานระดับตำบลและคณะกรรมการประกอบด้วย ปลัดอำเภอเป็นประธานระดับตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่งในตำบลคำแคน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแคน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองขาม และเจ้าหน้าที่ทุกคน ได้ประชุมเพื่อหารือติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอแนะ ข้อปัญหาอุปสรรคและดำเนินการแก้ไข จากการประชุมมีมติความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน เน้นให้คงดำเนินการ ตามมาตรการต่างๆ  อย่างเคร่งครัดรวมถึงกรณีที่มีมาตรการผ่อนปรนก็ให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการเข้ามาในพื้นของกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ต้องมีการรายงานให้ทราบทุกครั้ง และอำเภอมัญจาคีรีได้คัดเลือกหมู่บ้านตัวอย่าง ปลอดโรค Covid 19 โดยหมู่ ๙ บ้านกุดขอนแก่นเป็นตัวแทนในระดับอำเภอ ซึ่งที่ประชุมได้ชี้แจงการทำงานของหมู่บ้านปลอด Covid 19 ให้ที่ประชุมทราบ และจะประชุมหารือการปฏิบัติงานของ หมู่ ๙ ต่อไป เพื่อกำหนดทิศทาง ความร่วมมือ

สุดท้ายการประชุม นายณัฐภัทร พลอยสุภา นายอำเภอมัญจาคีรี ได้มอบเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ใช้ในการป้องกันโรคระบาด Covid 19 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคนได้จัดหาให้ชุมชนใช้ในช่วงที่มีการแพร่ระบาด โดยมอบให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแคน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองขาม นำไปใช้งานในเขตพื้นที่รับผิดชอบต่อไป

0

ประชุมเวทีสาธารณะครั้งที่ ๑/๒๕๓

Posted by:

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน โดยนายหาญ อุปถัมภ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ได้จัดประชุมเวทีสาธารณะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหา ตรวจสอบ ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ซึ่งมีหัวข้อในการพิจารณาคือ การจัดงานมหกรรมคำแคน ดินแดนพอเพียง และการจัดงานแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลคำแคน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มติในที่ประชุมเห็นชอบให้จัดงานมหกรรมคำแคน ที่โรงเรียนบ้านคำแคนใต้ ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ และมีมติในการจัดงานแข่นขันกีฬาประชาชนตำบลคำแคน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขึ้นในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่โรงเรียนบ้านห้วยแล้ง

0

แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาขั้นต่ำเพื่อจำหน่ายพัสดุ

Posted by:

[pdf-embedder url=”http://khamkhaen.go.th/wp-content/uploads/2020/04/20200417141658109.pdf” title=”แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาขั้นต่ำเพื่อจำหน่ายพัสดุ”]

0

620628ตรวจติดตามประเมินผลโครงการทีเวอร์ ลดภาวะก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3 ปี 2562

Posted by:

ประเมินก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3 (20)

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 อบต.คำแคน ผู้แทนของ ปตท. และคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้ก๊าซ ม.5 บ้านคำปากดาว ได้ดำเนินการต้อนรับผู้ตรวจประเมินโครงการทีเวอร์ ซึ่ง อบต.คำแคนได้ดำเนินการตรวจประเมินมาสองครั้งแล้ว ซึ่งผลการประเมินครั้งที่ผ่านมา ครั้งที่ 1 1 มิ.ย.2559- 31 พ.ค.2560 ได้รับการับรอง 403 ตันคาร์บอนไดออกไซด์หรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2 1 มิ.ย.59-31 พ.ค.61 ได้รับการับรอง 349 ตันคาร์บอนไดออกไซด์หรือเทียบ เท่า ครั้งนี้เป็นการประเมินครั้งที่ 3  1 มิ.ย.59-31 พ.ค.62 คาดว่าจะได้รับการรับอง 1,291 ตันคาร์บอนไดออกไซด์หรือเทียบเท่า ผลการดำเนินการในโครงการส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากจากฟาร์มสุกรสู่ครัวเรือนที่ผ่านมา จำนวน 752 ตัน จำหน่ายให้องค์กรในประเทศไทย ปี 2561 จำนวน 223 ตัน และจำหน่ายให้มูลนิธิจากเยอรมัน ปี 2562 จำนวน 529 ตัน ซึ่งการได้มาซึ่งคาร์บอนเครดิตนี้เป็นผลสืบมาจากโครงการดังกล่าว สามารถลดภาวะก๊าซเรือนกระจกจากการเลี้ยงสุกรและนำก๊าซที่ได้มาใช้เป็นก๊าซหุงต้มในครัวเรือน ลดค่าใช้จ่าย และลดภาวะเรือนกระจกได้อีกทางหนึ่งด้วย สามารถนำมาจำหน่ายและนำงบประมาณนั้นกลับมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประเมินก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3 (29) ประเมินก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3 (28) ประเมินก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3 (27) ประเมินก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3 (25) ประเมินก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3 (24) ประเมินก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3 (23) ประเมินก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3 (22) ประเมินก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3 (19) ประเมินก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3 (17) ประเมินก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3 (15) ประเมินก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3 (14) ประเมินก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3 (12) ประเมินก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3 (10) ประเมินก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3 (9) ประเมินก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3 (7) ประเมินก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3 (4) ประเมินก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3 (3) ประเมินก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3 (1)

0

620628กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคำแคน

Posted by:

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ 2 (1)

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ได้จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้ว มีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ ครั้งนี้ 120 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรม พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อให้ผ่อนคลายเนื่องสภาวะสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทำให้ผู้สูงอายุไม่ได้รับการเอาใจใส่ ทำให้เกิดเป็นปัญหาทางสังคม ซึ่งปัจจุบันนับวันที่จะมีจำนวนผู้สูงอายุมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ได้มีการปรับให้เหมาะสม ได้ความรู้ และผ่อนคลาย และก่อให้เกิดกำลังใจในการดำเนินชีวิต ในกิจกรรมนี้จะดำเนินการในทุกเดือนตลอดไป

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ 2 (6) กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ 2 (5) กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ 2 (4) กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ 2 (3) กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ 2 (2)

0

620703ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด ปี 2562

Posted by:

620703อบรมเชิงปฏิบัติการยาเสพติด (10)

เมื่อวันที่  3  กรกฏาคม  2562  อบต.คำแคน ร่วมกับ โรงเรียนคำแคนวิทยาคม โรงเรียนบ้านคำโซ่ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด ปี 2562  ณ หอประชุมโรงเรียนคำแคนวิทยาคม  เวลา 09.00 น. โดย นายสันติ  จตุพันธ์  นายอำเภอมัญจาคีรี เป็นประธานในพิธี   นายหาญ  อุปถัมภ์ นายก อบต.คำแคน ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในการจัดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน ได้ตระหนัก รับรู้ถึงอันตรายในยาเสพติด ไม่เกี่ยวข้อง ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่ง อบต.คำแคน ได้ตระหนักถึงผลร้ายของยาเสพติด จึงสนับสนุนให้สถานศึกษา เยาวชนในโรงเรียน เพราะเยาวชนเป็นบุคคลที่มีความสำคัญ เป็นกำลังในอนาคตของที่จะพัฒนา หากยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติแล้วจะส่งผลเสียหายต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ  ในการอบรมครั้งนี้มีเยาวชน นักเรียนจาก โรงเรียนทั้งสองแห่งจำนวน 236 คน และได้รับการสนับสนุนวิทยากรทนายอาสาศูนย์คุ้มครองเด็กและสตรีจังหวัดขอนแก่น ในการฝึกอบรมครั้งได้รับความร่วมมือจากชุมชน หมู่บ้าน ผู้นำฝ่ายต่าง ๆ สถานศึกษา เป็นอย่างดี

620703อบรมเชิงปฏิบัติการยาเสพติด (31) 620703อบรมเชิงปฏิบัติการยาเสพติด (30) 620703อบรมเชิงปฏิบัติการยาเสพติด (29) 620703อบรมเชิงปฏิบัติการยาเสพติด (27) 620703อบรมเชิงปฏิบัติการยาเสพติด (25) 620703อบรมเชิงปฏิบัติการยาเสพติด (22) 620703อบรมเชิงปฏิบัติการยาเสพติด (18) 620703อบรมเชิงปฏิบัติการยาเสพติด (16) 620703อบรมเชิงปฏิบัติการยาเสพติด (15) 620703อบรมเชิงปฏิบัติการยาเสพติด (14) 620703อบรมเชิงปฏิบัติการยาเสพติด (13) 620703อบรมเชิงปฏิบัติการยาเสพติด (8) 620703อบรมเชิงปฏิบัติการยาเสพติด (7) 620703อบรมเชิงปฏิบัติการยาเสพติด (4) 620703อบรมเชิงปฏิบัติการยาเสพติด (3) 620703อบรมเชิงปฏิบัติการยาเสพติด (2) 620703อบรมเชิงปฏิบัติการยาเสพติด (1) 620703อบรมเชิงปฏิบัติการยาเสพติด (9)

0
Page 1 of 7 12345...»