กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคำแคน

Posted by:

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคำแคน

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคนกิจกรรม61 610516กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคำแคน กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ อบต.กับการพัฒนาเด็กเล็ก และชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการเปิดภาคเรียนใหม่ ซึ่งมีผู้ปกครองและเด็กเข้าร่วมกิจกรรม ในปีนี้มีเด็กเล็กจำนวน 120 คนกิจกรรม61 610516กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคำแคน 2

0

ประชุม โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงาน

Posted by:

ประชุม โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงาน

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ กระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ได้จัดประชุมโครงการเพิ่มสมรรถนะดานการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน ระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน กิจกรรม61 610425ประชุม โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงาน 1ซึ่งเป็นความร่วมมือในการรณรงค์ในการประหยัดพลังงานในชุมชน เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟในครัวเรือน จากหลอดฟูออเรสเซนต์ มาเป็น หลอดไฟฟ้า แบบ LED การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ไฟฟ้า เช่น ปิดไฟเมื่อเลิกใช้ ถอดปลั๊กไฟเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ทั้งนี้ได้มีครอบครัวอาสาสมัครในพื้นที่ จำนวน 70 ครัวเรือน ในการเป็นตัวอย่างในการประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนการใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆกิจกรรม61 610425ประชุม โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงาน 2 เช่น ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการสูบน้ำในไร่นา ใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน  ใช้ในระบบน้ำหยดสำหรับเกษตรกรเพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร มีการประชุมติดตามการปฏิบัติของอาสาสมัครประหยัดพลังงานในท้องถิ่น

0

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

Posted by:

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖1 องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ “ผู้สูงวัย นุ่งผ้าไทย พลานามัยแข็งแรง” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ถูกต้องเหมาะสม ได้เรียนรู้วิธีออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัย มีการดูแลสุขภาพจิต มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้สูงอายุในแต่ละหมู่บ้าน โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้นจำนวน ๑๙๔ คน ในการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทั้ง ๒ แห่ง และตัวแทนสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลคำแคน

กิจกรรม61 610411โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 1 กิจกรรม61 610411โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 2

0

ประชุมเวทีสาธารณะ

Posted by:

ประชุมเวทีสาธารณะ

กิจกรรม61 610323ประชุมเวทีสาธารณะ ครั้งที่ 2-25613

เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ได้จัดประชุมเวทีสาธารณะครั้งที่๒/๒๕๖๑ ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้ผู้นำชุมชนประชาชนได้เสนอปัญหาต่างๆ ในชุมชนร่วมเสนอความคิดเห็นเพื่อแก้ปัญหา ตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ในการประชุมโครงการนี้เป็นมีส่วนร่วมของประชาชน ส่วนราชการในพื้นที่  กิจกรรม61 610323ประชุมเวทีสาธารณะ ครั้งที่ 2-25612 กิจกรรม61 610323ประชุมเวทีสาธารณะ ครั้งที่ 2-25614องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาคมหมู่บ้านตำบล ในการประชุมหารือ รับทราบ และพิจารณาให้ความเห็นในกิจกรรมที่สำคัญของตำบล รับทราบ และติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติของ อบต.คำแคน อนุมัติแก้ไขแผนงานต่างๆ ได้ดำเนินการมาโดยตลอดทุกปี อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง จากกิจกรรมนี้สามารถแก้ไขปัญหาที่เป็นผลกระทบกับส่วนรวมได้เป็นอย่างดี

กิจกรรม61 610323ประชุมเวทีสาธารณะ ครั้งที่ 2-25611 กิจกรรม61 610323ประชุมเวทีสาธารณะ ครั้งที่ 2-25615

0

ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย

Posted by:

ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย

กิจกรรม61 610318ร่วมกิจกรรมวันท้องถืิิ่นไทย 1

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นายหาญ อุปถัมภ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา ข้าราชการและพนักงานจ้างเข้าร่วมงาน วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ขอนแก่นฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น โดยได้ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรม61 610318ร่วมกิจกรรมวันท้องถืิิ่นไทย 3ที่ทรงได้วางรากฐานสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลองขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๔๔๘ และต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอกำหนดให้วันที่ ๑๘ มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันท้องถิ่นไทย” ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคนได้จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน “พลังงานทดแทน แก๊สชีวภาพจากฟาร์มสุกร” โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก

กิจกรรม61 610318ร่วมกิจกรรมวันท้องถืิิ่นไทย 2

0

อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน

Posted by:

อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมาย และนำไปเป็นแนวทางหรือนำไปใช้ในการดำเนินการด้านต่างๆ ในชีวิตประจำวัน โดยได้จัดโครงการขึ้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน

กิจกรรม61 610313อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน2

กิจกรรม61 610313อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน1

ในการอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่นโดยบรรยายกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันที่ใช้และจำเป็นเช่นกฎหมายการกู้ยืมสัญญา การเช่าซื้อ กฎหมายเกี่ยวกับมรดก และการค้ำประกันสัญญา ซึ่งเหล่านี้เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีข้อพิพาทขัดแย้งในเสมอบางครั้งต้องมีการฟ้องร้องในชั้นศาล ทำให้เดือดร้อนทั้งเรื่องการเดินทาง และต้องใช้จ่ายต่างๆเพิ่มมากขึ้น ถ้าหากประชาชนมีความเข้าใจในเรื่องกฎหมายที่อยู่ใกล้ตัวและสามารถแก้ไขปัญหาได้จะไม่เกิดความเดือดร้อนหรือไม่โดนคนอื่นที่จะมาเอารัดเอาเปรียบสำหรับคนอื่นได้ ในการอบรมนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกหมู่บ้านโดยมีผู้นำทางหมู่บ้านสมาชิก อบต .เข้าร่วมรับฟังและมีการสอบถามปัญหาอย่างว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน ได้มีการแจกคู่มือ หนังสือเอกสารประกอบการอบรม เพื่อนำไปศึกษาเพิ่มเติมความรู้ได้ มีผู้นำท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนอื่น ๆ หรือผู้ที่เข้าร่วมในการสามารถเข้าใจในกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันและที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นในการดูแลพัฒนาชุมชนต่างๆได้เป็นอย่างดี

กิจกรรม61 610313อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน3

0

ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมตำบลคำแคน

Posted by:

ประชุมคณะกรรกมารสิ่งแวดล้อมตำบลคำแคน

กิจกรรม61 610306ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมตำบลคำแคน1

เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ได้ประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตำบลคำแคน เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงาน ในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลคำแคน ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน  ทั้งนี้คณะกรรกมารสิ่งแวดล้อมตำบลคำแคน ได้ดำเนินการประชุมเพื่อติดตาม พัฒนางานโครงการที่เกี่ยวเนื่องในด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนบริษัท ปตท. อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พลังงานจังหวัดขอนแก่น ผู้ประชาคม ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำฝ่ายปกครอง ตลอดจนผู้ประกอบการกิจการเลี้ยงไก่ แลเลี้ยงสุกร และผู้แทน รพ.สต.เข้าร่วมประชุม ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบันได้แก้ไขปัญหากลิ่นจากฟาร์มสุกรมาเป็นโครงการแก๊สชีวภาพสู่ครัวเรือน ปัจจุบันมีการขยายโครงการครอบคลุมพื้นที่หลายหมู่บ้านที่มีปัญหาจากการเลี้ยงสุกรจำนวนมาก และในปัจจุบันได้มีการศึกษาพัฒนาทำถ่านอัดแท่งจากถ่านเหง้ามันสำปะหลัง ที่มีอยู่ในพื้นที่ เป็นสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตรไม่สามารถกำจัดได้หมดสิ้น มีอยู่จำนวนมาก ปัจจุบันได้อัดแท่งและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายในท้องถิ่น และขยายผลการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และมีการลดก๊าซคาร์บอนที่เกิดจากของเสียสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งสามารถลดได้จำนวน  749 ตัน และมีการจำหน่ายคาร์บอนเครดิตให้องค์กรที่ต้องการลดภาวะโลกร้อนต่างๆ ต่อไป

กิจกรรม61 610306ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมตำบลคำแคน2

0

ประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๑

Posted by:

ประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๑

กิจกรรม61 610213ประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๑-๒๕๖๑2

เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ได้จัดประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน เพื่อพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๑ และพิจารณาข้อราชการอื่นๆ ในงานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ทั้งนี้สมาชิก อบต.และผู้บริหารได้พิจารณาโครงการที่นำเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน เช่นถนนในหมู่บ้านที่ชำรุด ถนนเพื่อการเกษตร แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และกิจกรรมโครงการอื่นๆ ทั้งนี้ได้ยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่กำหนดไว้  โดยใช้งบประมาณเงินจ่ายขาดเงินสะสม โดยสถานการณ์คลัง อบต.คำแคนสามารถนำงบประมาณมาใช้บรรเทาแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ ซึ่งจะได้แจ้งให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ และได้ติดตามตรวจสอบการทำงานของ อบต.คำแคน ต่อไป

กิจกรรม61 610213ประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๑-๒๕๖๑3 กิจกรรม61 610213ประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๑-๒๕๖๑1

0

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บ้านใหม่

Posted by:

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บ้านใหม่

กิจกรรม61 610202ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บ้านใหม่2 กิจกรรม61 610202ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บ้านใหม่1

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การของแต่ละองค์กร ด้านการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ได้ไปศึกษาดูงานโครงการแก๊สชีวภาพจากฟาร์มสุกรสู่ครัวเรือนที่บ้านคำปากดาว หมู่ที่  5 ซึ่งโครงการเป็นความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่จะแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาจากการเลี้ยงจำนวนมาก โดยการนำของเสียคือมูลสุกรมาทำให้เกิดประโยชน์มาทำเป็นแก๊สชีวภาพต่อใช้ในครัวเรือน เป้นการลดค่าใช้จ่าย ลดมลภาวะทางกลิ่น  ลดข้อขัดแย้งในชุมชน โดยการ่วมมือจากภาคเอกชน องค์กร หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

กิจกรรม61 610202ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บ้านใหม่3

0

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันไฟป่า

Posted by:

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันไฟป่า

กิจกรรม61 610202โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันไฟป่า1

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ได้จัดโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันไฟป่า และจัดทำแนวกันไฟ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่า อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำแนวกันไฟป่าในเขตพื้นที่ตำบลคำแคน ลดความเสียหายจากไฟป่า รักษาสภาพแวดล้อมแนวป่าในความรับผิดชอบ ในการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับความกรุณาจากผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยส่งเสริมและควบคุมไฟป่าขอนแก่น มาเป็นวิทยากร และมีอาสาสมัครป้องกันไฟป่า และราษฎรในพื้นที่เข้ารับการอบรม และดำเนินการจัดทำแนวป้องกันไฟป่าตามแนวทางปฏิบัติที่ได้ถือปฏิบัติทุกปี

กิจกรรม61 610202โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันไฟป่า2 กิจกรรม61 610202โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันไฟป่า3 กิจกรรม61 610202โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันไฟป่า5 กิจกรรม61 610202โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันไฟป่า4

กิจกรรม61 610202โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันไฟป่า6

0
Page 4 of 6 «...23456