โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

Posted by:

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

กิจกรรม61 610130โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้4 กิจกรรม61 610130โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้2

กิจกรรม61 610130โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้1

กฎหมายท้องถิ่น เกี่ยวกับบทบาทหน้าในการหารายได้ของท้องถิ่น ให้กับประชาชนผู้ที่สนใจ ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลต่อผู้อื่น และเป็นการเตรียมความพร้อมในการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน การชำระภาษีในท้องถิ่นการขออนุญาตประกอบกิจการค้าขาย การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินต่างๆ รวมทั้งใบอนุญาตซึ่งเป็นสิ่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคนได้ดำเนินการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบในการบริการรับชำระภาษี ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายระเบียบที่กำหนดไว้เป้าหมายเป็นกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่กลุ่มผู้เสียภาษีและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม  ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีหรือการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียร้านค้าต่างๆเป็นอย่างดี

กิจกรรม61 610130โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้3

0

โครงการอำเภอยิ้ม

Posted by:

โครงการอำเภอยิ้ม

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ร่วมกับอำเภอมัญจาคีรี ได้จัดทำโครงการอำเภอยิ้ม ซึ่งได้จัดขึ้นที่ หมู่ที่ ๙ บ้านกุด

กิจกรรม61 610129โครงการอำเภอยิ้ม3 กิจกรรม61 610129โครงการอำเภอยิ้ม1

ขอนแก่น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกบริการให้แก่ประชาชน  พบปะประชาชนในพื้นตำบลคำแคน เพื่อรับรู้รับทราบปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชน เพื่อจะแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที ในการช่วยบรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และส่งเสริมความ

กิจกรรม61 610129โครงการอำเภอยิ้ม2

กิจกรรม61 610129โครงการอำเภอยิ้ม4

สมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในพื้นที่  การดำเนินการครั้งนี้เป็นการส่วนตัวและส่วนราชการต่างๆในพื้นที่และพร้อมบริการประชาชน  ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ชี้แจงทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการให้บริการในด้านการจัดเก็บภาษีบริการด้านศึกษาทางด้านกฎหมายและด้านสาธารณสุขตลอดจนรับคำร้องคำขอในการขออนุญาตด้านการก่อสร้างเป็นต้น

กิจกรรม61 610129โครงการอำเภอยิ้ม5

                ในการอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่นโดยบรรยายกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันที่ใช้และจำเป็นเช่นกฎหมายการกู้ยืมสัญญา การเช่าซื้อ กฎหมายเกี่ยวกับมรดก และการค้ำประกันสัญญา ซึ่งเหล่านี้เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีข้อพิพาทขัดแย้งในเสมอบางครั้งต้องมีการฟ้องร้องในชั้นศาล ทำให้เดือดร้อนทั้งเรื่องการเดินทาง และต้องใช้จ่ายต่างๆเพิ่มมากขึ้น ถ้าหากประชาชนมีความเข้าใจในเรื่องกฎหมายที่อยู่ใกล้ตัวและสามารถแก้ไขปัญหาได้จะไม่เกิดความเดือดร้อนหรือไม่โดนคนอื่นที่จะมาเอารัดเอาเปรียบสำหรับคนอื่นได้ ในการอบรมนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกหมู่บ้านโดยมีผู้นำทางหมู่บ้านสมาชิกอบต เข้าร่วมรับฟังและมีการสอบถามปัญหาอย่างว่าเป็นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน ได้มีการแจกคู่มือ หนังสือเอกสารประกอบการอบรม เพื่อนำไปศึกษาเพิ่มเติมความรู้ได้ มีผู้นำท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนอื่น ๆ หรือผู้ที่เข้าร่วมในการสามารถเข้าใจในกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันและที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นในการดูแลพัฒนาชุมชนต่างๆได้เป็นอย่างดี

0

ครงการเดินรณรงค์ควันพิษจากไฟป่า

Posted by:

ครงการเดินรณรงค์ควันพิษจากไฟป่า

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ร่วมกับหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าขอนแก่น หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.๒ (โคกหลวง) และอุทยานแห่งชาติน้ำพอง(หน่วยพิทักษ์อุทยาน นพ.๔ห้วยเข) ได้ร่วมมือประสานงานจัดทำโครงการกิจกรรมเดินรณรงค์วันปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี ๒๕๖๑ ขึ้น ณ โรงเรียนบ้านคำปากดาว หมู่ที่ ๕ เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วน ได้ตระหนักถึงปัญหาของควันพิษจากไฟป่าและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาหมอกควันพิษจากไฟป่าอย่างจริงจัง ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนพื้นที่ สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำฝ่ายปกครอง  พนักงานเจ้าหน้าที่ของ อบต.คำแคน ได้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์และปลูกจิตสำนึกของประชาชน เด็กเยาวชนในพื้นที่ เน้นเรื่องการดูแลรักษาป่าไม่เผาป่าไม่ทำลายป่า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะมลพิษ ซึ่งจะทำลายสภาพแวดล้อม สุขลักษณะและสุขภาพของประชาชนให้ได้รับผลกระทบทางอากาศ การหายใจและสภาพสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้งนี้ในการดำเนินการได้มีการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มจำนวนต้นไม้ในพื้นที่ และทุกโรงเรียนได้นำคำขวัญหรือข้อความที่เป็นเชิงสัญลักษณ์แสดงออกถึงจิตสำนึกในการป้องกันและรักษาไฟป่า ปลูกป่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆเพื่อนำเสนอให้ประชาชนทุกฝ่ายรับทราบคาดว่าการรณรงค์ครั้งนี้จะส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในทางสิ่งแวดล้อมในทางที่ดีขึ้น เป็นแนวทางให้ทุกฝ่ายร่วมมือในการักษาสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต

กิจกรรม61 610124โครงการเดินรณรงค์ควันปลอดควันพิษจากไฟป่า4 กิจกรรม61 610124โครงการเดินรณรงค์ควันปลอดควันพิษจากไฟป่า5 กิจกรรม61 610124โครงการเดินรณรงค์ควันปลอดควันพิษจากไฟป่า1 กิจกรรม61 610124โครงการเดินรณรงค์ควันปลอดควันพิษจากไฟป่า2 กิจกรรม61 610124โครงการเดินรณรงค์ควันปลอดควันพิษจากไฟป่า3

0

กิจกรรมงานกล้วยไม้ป่าบานของดีเมืองมัญจาคีรี

Posted by:

กิจกรรมงานกล้วยไม้ป่าบานของดีเมืองมัญจาคีรี

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ได้เข้าร่วมกิจกรรมในงานกล้วยไม้ป่าบานและของดีเมืองมัญจาคีรี ประจำปี ๒๕๖๑ ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอมัญจาคีรี ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมนี้ทุกปี สำหรับในปีนี้ อบต.คำแคนได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมขบวนฟ้อนรำประกอบขบวนแห่ของอำเภอมัญจาคีรี และได้จัดเต้นท์นิทรรศการ นำเสนอกิจกรรม ผลผลิต ทางการเกษตร สินค้าโอทอป ของตำบล และเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา พื้นบ้าน ประกวดแข่งขันส้มตำลีลา ได้รับความร่วมมือจากทุกหมู่บ้านในการจัดขบวนแห่ และนำเสนอกิจกรรมที่สำคัญของตำบลคำแคนให้เป็นที่แพร่หลายรู้จักของคนทั่วไป

0

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

Posted by:

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๑๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ได้จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นน้องมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้มีการเรียนรู้การแสดงออกอย่างสมวัย มีการพัฒนาเอาใจใส่จากผู้ปกครองและให้รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อครอบครัวพ่อแม่และเพื่อให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม มีเด็กและเยาวชนในพื้นที่มาร่วมกิจกรรมการแสดงของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละสถานศึกษาและความร่วมมือจากผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนเป็นอย่างดี

กิจกรรม61 610113โครงการวันเด็กแห่งชาติ3 กิจกรรม61 610113โครงการวันเด็กแห่งชาติ1 กิจกรรม61 610113โครงการวันเด็กแห่งชาติ2

0

วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล

Posted by:

กิจกรรมการจัดการณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่นสากล วันที่ 9 ธันวาคม ของทุก โดยองค์การสหประชาชาติกำหนดให้ วันนนี้เป็นวันรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ที่ทำพร้อมกันทั่วโลก เพื่อหยุดยั้ง ภัยจากการทุจริตคอรัปชั่นที่ส่งผลกระทบก่อปัญหา ให้เกิดความเสียหายต่อชาติ บ้านเมืองและเศรษบฐกิจของของส่วนรวม

 

thb_IMAG0609-1 thb_IMAG0606-1 thb_IMAG0573-1 thb_IMAG0570_BURST002-1 thb_IMAG0567-1

0

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น

Posted by:

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น 

เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ 2560 เวลา 09.00น องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ได้ดำเนินการจัดอบรม โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน โดยมีนายหาญ. อุปถัมภ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคนเป็นประธานในพิธีได้กล่าวเปิดการอบรม มีการทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจให้กับผู้มีหน้าที่ชำระภาษีในรับทราบ มีระเบียบกฎหมายที่จะ ชำระ ในปีงบประมาณ 2561 เป็นการสร้างความเข้าใจระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแคนกับผู้ที่มีชำระหน้าที่และภาษีในพื้นที่ตำบลคำแคนโดย ในการอบรมครั้งนี้ ได้ มีสาระสำคัญในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นเรื่องการจดทะเบียนพาณิชย์ เงื่อนไขระยะเวลา แบบฟอร์มต่างๆที่ต้องใช้ในการสำรวจ ประเมิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสำรวจเพื่อจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ในรอบใหม่ และ ขั้นตอนวิธีการในการชําระภาษี เพื่อสร้างความเข้าใจให้เกิดความ ตระหนัก ว่าภาษีของทุกคน  ที่ได้จัดการจัดเก็บภาษี จะได้นำกลับไปพัฒนาคืนสู่ท้องถิ่น ของตนเอง อย่างคุ้มค่า ต่อไป ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ที่มีหน้าที่ชำระภาษีทุกคนเป็นอย่างดี

1 2

0

งานกล้วยไม้ป่าบานของดีเมืองมัญจาคีรี ประจำปี ๒๕๖๑

Posted by:

งานกล้วยไม้ป่าบานของดีเมืองมัญจาคีรี  ประจำปี ๒๕๖๑

อำเภอมัญจาคีรี  ได้กำหนดจัดงานเทศกาลกล้วยไม้ป่าบานและของดีเมืองมัญจาคีรี  ประจำปี  ๒๕๖๑  ระหว่างวันที่  ๑๗ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑  ณ  สนามหน้าที่ว่าการอำเภอมัญจาคีรี และวัดป่ามัญจาคีรี  อำเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น  โดยในงานมีการออกซุ้มนิทรรศการของหน่วยงานราชการ การออกร้านและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่นหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  การจำหน่ายสินค้าของร้านค้าเอกชน  และการประกวดแข่งขันกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวดกล้วยไม้ช้างกระ  การประกวดทอเสื่อกกลายขิด   การแสดงนางรำในขบวนแห่  การประกวดธิดากล้วยไม้  การประกวดขับร้องสรภัญญะ การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE DANCERCISE ๒๐๑๘  การประกวดแข่งขันส้มตำลีลา  การประกวดไก่ชน  การประกวดผลผลิตด้านการเกษตร (ของใหญ่)  กลางคืนมีมหรสพสมโภชน์ทั้งคืน

1 2

0

งานวันเด็กแห่งชาติปี 2561

Posted by:

โครงการวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคนได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่  ๑๓  มกราคม  ๒๕๖๑  ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน  โดยมีเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน จำนวน  ๑๐๘  คน และเด็กที่อยู่ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ทั้งหมดประมาณ  ๖๐๐  คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนเองและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี และเพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก เป็นการกระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ด้วยการปลูกฝังให้เด็กกล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม  และทำความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันของสังคมอย่างมีความสุข มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และรู้จักแบ่งปัน โดยใช้กิจกรรมเป็นตัวสื่อกลาง  งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

–  กิจกรรมการแสดงและนันทนาการบนเวทีกลาง ประกอบด้วยการแสดงของศพด.อบต.คำแคน จำนวน  ๖  ชุด  ดังนี้  อาลัยพ่อหลวง   ฮักสาวขอนแก่น  ไหง่ง่อง  เต่างอย  ปานามา  โบกโบก  และการแสดงของโรงเรียนในเขตตำบลคำแคน จำนวน  ๒ ชุด  ดังนี้ ชุดที่ ๑ Kw. Right here  (โรงเรียนคำแคนวิทยาคม)  ชุดที่ ๒ การแสดงประกอบเพลงปานามา  (โรงเรียนบ้านคำแคน)

– การจับสลากรางวัลกับเด็กผู้เข้าร่วมงาน

– กิจกรรมการเล่นเกมส์ “เก้าอี้ดนตรี” “โยนห่วง” “ปาลูกโป่ง”

1 2 3 4

0
Page 5 of 6 «...23456