ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2/2560

Posted by:

เมื่อวันที่  8 พฤษภาคม 2560 สภา อบต.คำแคนได้ประชมสภาสมัยสามัญที่ 2/2560 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภา อบต.คำแคน สภา อบต.คำแคนได้พิจารณาวาระที่สำคัญ ได่แก่ การออกข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนในท้องถิ่น  หรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติได้ ซึ่งจะได้นำเสนอนายอำเภอมัญจาคีรี พิจารณาต่อไป นอกจากนี้ยังได้พิจารณาในวาระอื่นที่ สำคัญ คือการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของราษฎรในพื้นที่ ที่มีการเสนอมาจากหมู่บ้านทกหมู่บ้าน และได้ดำเนินการให้ความเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ในสมัยประชุมครั้งถัดมา

0

วันรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น

Posted by:

อบต.คำแคนจัดกิจกรรมเนื่องในวันรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น วันที่ 8 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น.ณ โรงเรียนคำแคนวทยาคม  นายพิพัฒน์  คันธา  นายอำเภอมัญจาคีรี เป็นประธานพิธี โดยจัดกิจกรรม การปฏิญานตนของชาวตำบลคำแคน เยาวชน ในสถานศึกษาโรงเรียนคำแคนวิทยาคม ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และภาคประชาชน บรรยายเรื่อง เยาวชนกับการมีส่วนร่วมในการต่อต้านคอรัปชั่น การแสดงการกล่าวสุนทรพจน์ ที่ได้มีการประกวดของเยาชน โรงเรียนคำแคนวิทยาคม การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรรงค์ให้มีการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ ปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชน โดยเริ่มจากสถานศึกษา และปลุกจิตสำนึกของประชาชน ผู้นำทุกฝ่าย ให้ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เป็นการจัดเพื่อแสดงออกถึงพลังของชาวตำบลคำแคนที่จะร่วมกันต่อต้านการคอรัปชั่นที่เป็นภัยร้ายแรงไม่ให้มีและให้หมดไปจากสังคม ทั้งนี้โดยการมีส่วนร่วมของทุกคน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเยาวชน สถานศึกษา แลผู้นำทุกฝ่ายเป็นอย่างดี

วันที่ 9 ธันวาคม 2557 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น สำนักงาน ปปช.จังวัดขอนแก่น ร่วมกับโรงเรียน ส่วนราชการ ภาคประชาชน อบจ.ขก. อบต.คำแคน ตำรวจภูธรภาค4 ขอนแก่น ได้จัดการรณณรงค์เนื่องในวันต่อต้านการคอรัปชั่น

0

วันเด็กแห่งชาติ

Posted by:

เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2558 อบต.คำแคนได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ หอประชุม อบต.คำแคน วัตถุแระสงค์เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกของเด็กเล็ก ในการสร้างสรรค์ เคารพบิดามารดา ครู อาจาจย์ และรู้หน้าที่ของเด็กและเยาวชน ซึ่งจะต้องปลูกฝังตั้งแต่ยังเด็ก และเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรหน่วยงาน อีกทั้งป็นการแสดงออกถึงความสามารถ ของเด็กเล็กที่ อบต.คำแคนได้ดำเนินการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นายก อบต.คำแคน นายหาญ   อุปถัมภ์ ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรม  มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้ปกครองของเด็กเล็ก และเด็กเล็กศูนย์พัฒยนาเด็กเล็กที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจำนวน3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำแคนเหนือ ม.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแก้วพวงมาลัย ม.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสิทธิ์ ม.6 รวมถึงพนักงาน ผู้นำท้องถิ่น ประชาคมหมู่บ้าน ในการแสดงของเด็กเล็กโดยการพัฒนาอบรมฝึกสอนโดยครูศูนย์ฯ ทำให้เด็กสามารถแสดงออกตามกิจกรรมและตามความสารมรถของเด็กอันเป็นไปตามการพัฒนาและเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี และเป็นที่พึ่งพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน อันเป็นการได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี

0

ประกาศการสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล

Posted by:

ประกาศ อบต.คำแคน เรื่อง รายชือผู้มีสิทธฺเข้าสอบคัดเลือกตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.คำแคน 1
ประกาศ อบต.คำแคน เรื่อง รายชือผู้มีสิทธฺเข้าสอบคัดเลือกตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.คำแคน 2
ประกาศ อบต.คำแคน เรื่อง รายชือผู้มีสิทธฺเข้าสอบคัดเลือกตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.คำแคน 3

0

วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล

Posted by:

( 17/ก.ค./2554 )

กิจกรรมการจัดการณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่นสากล วันที่ 9 ธันวาคม ของทุก โดยองค์การสหประชาชาติกำหนดให้ วันนนี้เป็นวันรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ที่ทำพร้อมกันทั่วโลก เพื่อหยุดยั้ง ภัยจากการทุจริตคอรัปชั่นที่ส่งผลกระทบก่อปัญหา ให้เกิดความเสียหายต่อชาติ บ้านเมืองและเศรษบฐกิจของของส่วนรวม

thb_IMAG0570_BURST002-1

thb_IMAG0573-1

thb_IMAG0606-1

thb_IMAG0609-1

0
Page 6 of 6 «...23456