ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช

Posted by:

ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช

กิจกรรม61 610923ร่วมกิจกรรมวัน 13 ตุลาคม 25612 กิจกรรม61 610923ร่วมกิจกรรมวัน 13 ตุลาคม 25611

วันที่ 1๓ ตุลาคม ๒๕60 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน นำโดย นายหาญ อุปถัมภ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน คณะ ผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้นำชุมชน พนักงาน ร่วมกับอำเภอมัญจาคีรีและหน่วยงานภาครัฐ วางพวงมาลาดอกไม้เพื่อเป็นการลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

0

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้นำชุมชน

Posted by:

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้นำชุมชน

กิจกรรม61 610917โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้นำชุมชน 2

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้นำชุมชนแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน วัตถุประสงค์เพื่อกลุ่มเป้าหมายได้มีการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานพัฒนาบุคลิกภาพสร้างสรรค์และนำความรู้ใหม่มาปรับใช้ในการทำงาน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการทบทวนบทบาทหน้าที่ แนะนำ เสนอแนวคิดที่จะร่วมพัฒนาท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้า โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทั้งนี้ได้กำหนดให้มีการศึกษาดูงานหลังจากที่มีการอบรม พัฒนานี้ไปแล้วและคาดว่าจะสามารถนำความรู้ความเข้าใจมีการพัฒนาในครั้งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นส่วนรวมต่อไป

กิจกรรม61 610917โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้นำชุมชน 1

 

0

โครงการ ทำดีเพื่อพ่อทำตัวเรามีธรรม

Posted by:

โครงการ ทำดีเพื่อพ่อทำตัวเรามีธรรม

กิจกรรม61 610910โครงการ ทำดีเพื่อพ่อทำตัวเรามีธรรม 2 กิจกรรม61 610910โครงการ ทำดีเพื่อพ่อทำตัวเรามีธรรม 3

เมื่อวันที่ ๑๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน
ได้จัดทำโครงการทำดีเพื่อพ่อทำตัวเรามีธรรม ณ
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านได้เข้าร่วมกิจกรรมทำความดีเพื่อถวายเป็นพ
ระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9 และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน ลูกหลาน
ในการถือปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในปี 2561
นี้กลุ่มเป้าหมายเป็นราษฎรในทุกหมู่บ้าน
ได้รับความร่วมมือจากทุกหมู่บ้านเป็นอย่างดี

กิจกรรม61 610910โครงการ ทำดีเพื่อพ่อทำตัวเรามีธรรม 1

0

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคำแคน

Posted by:

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคำแคน

กิจกรรม61 610831โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคำแคน 1 กิจกรรม61 610831โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคำแคน 2

เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคนเพื่อรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนได้มีสุขภาพปากและฟันที่แข็งแรง วันนี้ได้มีวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมัญจาคีรีได้มาชี้แจงบรรยายวิธีการป้องกันและรักษาสุขภาพในช่องปากให้ผู้ปกครองเด็กซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะต้องรับทราบและทำให้เป็นนิสัยคุ้นเคยอยู่เสมอทั้งนี้เพื่อให้เกิดสุขภาวะที่ดี ซึ่งเป็นแนวทางที่ต้องดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ ได้มีผู้ปกครองเด็กเข้าร่วมกิจกรรมและได้มีการมอบอุปกรณ์ในการทำความสะอาดฟันแปรงฟันไว้ใช้ในกิจกรรมซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ปกครองที่เข้าเป็นอย่างดี กิจกรรม61 610831โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคำแคน 3คาดว่าแนวทางนี้จะทำให้เด็กนักเรียนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมวันนี้ได้เป็นตัวอย่าง แนะนำ ดูแล ให้แก่เด็กเล็ก ลูกหลาน ในครอบครัว บุคคลอื่นและเพื่อนๆเด็กนักเรียนในโรงเรียนในสถานศึกษาอื่นต่อไป

 

0

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ พบประชาชน

Posted by:

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ พบประชาชน

กิจกรรม61 610824โครงการ อบต.เคลื่อนที่ พบประชาชน 3

เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ได้จัดทำโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่บ้านคำปากดาว หมู่ที่ ๕ ซึ่งมีหน่วยงานในพื้นที่ เช่น รพ.สต.คำแคนใต้ เกษตรตำบลผู้แทนเกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำพอง หน่วยอนุรักษ์และป้องกันป่าที่ 3 ป่าโคกหลวง เพื่อออกบริการแก่ประชาชนชาวตำบลคำแคน ชี้แจงผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของ อบต.คำแคน  กิจกรรม61 610824โครงการ อบต.เคลื่อนที่ พบประชาชน 1เพื่อทำความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน การบริการประชาชน และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ ในการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติราชการอื่น ๆ ของส่วนราชการในอำเภอและท้องถิ่นที่มีต่อประชาชน ทั้งนี้ได้ชี้แจงนโยบายที่สำคัญของภาครัฐ เช่น การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นโยบายการป้องกันการทุจริตในพื้นที่ องค์กรในการปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชนอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้และ แนวนโยบายเรื่องการกำจัด และคัดแยกขยะในชุมชน เพื่อนำไปสู่การจัดตั้งฌาปกิจชุมชนจากกองทุนขยะของตำบลคำแคนต่อไป ทั้งนี้ได้มีการสอบถามข้อปัญหา และทำความเข้าใจเป็นที่พอใจแก่ผู้เข้าร่วมเป็นอย่างดี

กิจกรรม61 610824โครงการ อบต.เคลื่อนที่ พบประชาชน 2

0

โครงการประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็ก

Posted by:

โครงการประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็ก

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ได้จัดทำโครงการประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคนได้เชิญผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เข้าร่วมอบรมทั้งนี้จากข้อมูลยังมีปรากฏว่ามีบางคนที่มีปัญหาทางภาวะโภชนาการและเพื่อเป็นการพัฒนาเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคำแคนให้มีสุขภาพแข็งแรงจึงได้จัดทำโครงการนี้โดยเชิญผู้ปกครองเข้ามารับการอบรมแนะนำการให้ดูแลหลังจากที่กลับไปอยู่กับผู้ปกครองที่บ้านได้รับทราบเรื่องหลักการรับประทานอาหารที่พัฒนาเด็กให้มีประโยชน์ตามเหมาะสมตามวัย ซึ่งเด็กจะต้องได้รับอาหารที่มีคุณค่าเพื่อพัฒนาสมอง หากไม่เป็นไปตามสุขภาวะ จะทำให้พัฒนาการเด็กล่าช้าส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านความคิด การเรียนรู้และร่างกาย การอบรมครั้งนี้มีผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

กิจกรรม61 610823โครงการประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็ก 1 กิจกรรม61 610823โครงการประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็ก 2

0

โครงการคัดแยกขยะและจัดการขยะอันตราย

Posted by:

โครงการคัดแยกขยะและจัดการขยะอันตราย

กิจกรรม61 610821โครงการคัดแยกขยะและจัดการขยะอันตราย 3

เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ได้จัดทำโครงการคัดแยกขยะและจัดการขยะอันตรายจากชุมชนตำบลคำแคน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน โดยมีผู้แทนส่วนราชการ สถานศึกษา ผู้นำชุมชนจากทุกหมู่บ้านเข้าร่วมประชุม  ได้มีการชี้แจงทำความเข้าในเรื่องการกำจัดและคัดแยกขยะในชุมชน ตามนโยบายในการรักษาความสะอาดของบ้านเมืองโดยเน้นให้ทุกชุมชนได้มีการรณงค์คัดแยกขยะในหมู่บ้าน ก่อนที่จะกำจัด ทั้งนี้เพื่อลดปริมาณขยะ และคัดแยกสิ่งของเหลือใช้เพื่อนำไปจำหน่าย กิจกรรม61 610821โครงการคัดแยกขยะและจัดการขยะอันตราย 1นำกลับมาใช้ใหม่ และใช้ทำเป็นปุ๋ย อินทรีย์ในทางการเกษตรต่อไป รวมทั้งการที่ อบต.คำแคนได้จัดหาภาชนะเพื่อรองรับวัสดุที่เป็นมลพิษ เช่นหลอดไฟนีออน ถ่านไฟฉาย ถ่ายโทรศัพท์ ภาชนะบรรจุสารเคมีที่ในการเกษตร ฯลฯ เพื่อรวบรวมไม่ให้ขยะเหล่านี้แพร่กระจาย ไปสู่แหล่งน้ำหรือพื้นที่ทางการเกษตร โดยกำหนดให้มีการรับเก็บขนขยะเหล่านี้นำไปส่ง อบจ.ขก นำส่งสถานที่ทำลายเป็นส่วนรวมต่อไป ทั้งนี้ได้มีการมอบหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน LED ให้กับสถานศึกษาในพื้นที่เพื่อเป็นการรณณงค์ประหยัดไฟฟ้า และเป็นจุดตัวอย่างในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความประหยัดปลอดภัยทดแทนหลอดฟูออราสเซนต์ หรือนีออนต่อไป

กิจกรรม61 610821โครงการคัดแยกขยะและจัดการขยะอันตราย 2

0

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น การทำไม้กวาดดอกหญ้า

Posted by:

 

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น การทำไม้กวาดดอกหญ้า

เมื่อวันที่ ๗-๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ได้จัดอบรมโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น การทำไม้กวาดดอกหญ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับชุมชน โดยมีนายหาญ อุปถัมภ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน เป็นประธานในการเปิดโครงการ ในการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลุ่มอาชีพในตำบลคำแคนให้มีทักษะที่ดีในการดำเนินการทำไม้กวาดดอกหญ้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำได้ในชุมชนโดยใช้เวลาว่างหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นแล้ว กิจกรรม61 610607โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น การทำไม้กวาดดอกหญ้า 1 หรือเวลาว่างตอนเย็น นอกจากนี้ไม้กวาดยังเป็นเครื่องใช้ประจำครัวเรือนที่จำเป็นต้องใช้อยู่สม่ำเสมอ ต้องมีการจัดซื้ออยู่เป็นประจำมีความต้องการในตลาดสม่ำเสมอ ในการจัดทำโครงการได้มีกลุ่มผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโดยเป็นผู้ที่มีความรู้เดิมและที่สนใจเข้ามาเรียนใหม่โดยมีวิทยากรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ นำเทคนิควิธีการที่ดีและเสริมสร้างแนวทางใหม่ ตามความต้องการของตลาด ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มสามารถนำผลผลิตไปจำหน่ายให้กับ ตลาดในท้องถิ่น และสามารถเป็นอาชีพเสริมได้อีกทางหนึ่งด้วยทั้งนี้การทำงานเน้นที่คุณภาพและความสวยงาม กิจกรรม61 610607โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น การทำไม้กวาดดอกหญ้า 2อีกทั้งได้มีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเพื่อความก้าวหน้าและมั่นคงยั่งยืนของกลุ่มต่อไป

 

0

พิธีส่งมอบระบบผลิต และส่งมอบก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร

Posted by:

พิธีส่งมอบระบบผลิต และส่งมอบก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร

เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ร่วมกับบริษัท ปตท.(มหาชน จำกัด) ได้จัดพิธีส่งมอบระบบผลิตและส่งมอบก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน  ตามที่ อบต.คำแคน ได้จัดทำโครงการชีวภาพจากฟาร์มสุกรสู่ครัวเรือนเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบจากการเลี้ยงสัตว์ จากฟาร์มขนาดใหญ่ โดยได้ดำเนินการขยายผลเพิ่มเติมในหมู่บ้านพื้นที่ที่รับผลกระทบใน หมู่ 1 หมู่ 12 และหมู่ที่ 11 สำหรับ หมู่ 5 อยู่ในระหว่างดำเนินการ การดำเนินการแก้ไขปัญหาครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท.ปตท.จำกัด( มหาชน) มหาวิทยาลัยสารคาม สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น กลุ่มผู้ใช้ก๊าซที่ตำบลคำแคนหมู่บ้าน บ้านคำแคนใต้ บ้านท่าเกษม เพื่อเป็นการเน้นถึงความสำคัญในกระบวนการการมีส่วนร่วม ของหลายๆฝ่ายและเพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ในการให้ความร่วมมือในครั้งนี้มีการทำบันทึก MOU ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้จัดทำพิธีส่งมอบสิ่งอุปกรณ์ต่างๆในกระบวนการให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคนและชุมชนต่อไป ทั้งนี้ี้มีนายสันติ  จัตุพันธ์ นายอำเภอมัญจาคีรี ประธานในพิธีและได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เข้าร่วมงาน อันมีส่วนร่วมสนับสนุนต่าง ๆ ในการทำงานกระบวนการเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และการร่วมปฏิบัติในภาคสนาม จากหน่วยงานและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสารคาม และได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติมาขยายผล ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชนของตนเองด้วย

0

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคำแคน

Posted by:

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคำแคน

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคนกิจกรรม61 610516กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคำแคน กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ อบต.กับการพัฒนาเด็กเล็ก และชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการเปิดภาคเรียนใหม่ ซึ่งมีผู้ปกครองและเด็กเข้าร่วมกิจกรรม ในปีนี้มีเด็กเล็กจำนวน 120 คนกิจกรรม61 610516กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคำแคน 2

0
Page 1 of 3 123