โครงการอำเภอยิ้ม

Posted by:

โครงการอำเภอยิ้ม

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ร่วมกับอำเภอมัญจาคีรี ได้จัดทำโครงการอำเภอยิ้ม ซึ่งได้จัดขึ้นที่ หมู่ที่ ๙ บ้านกุด

กิจกรรม61 610129โครงการอำเภอยิ้ม3 กิจกรรม61 610129โครงการอำเภอยิ้ม1

ขอนแก่น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกบริการให้แก่ประชาชน  พบปะประชาชนในพื้นตำบลคำแคน เพื่อรับรู้รับทราบปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชน เพื่อจะแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที ในการช่วยบรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และส่งเสริมความ

กิจกรรม61 610129โครงการอำเภอยิ้ม2

กิจกรรม61 610129โครงการอำเภอยิ้ม4

สมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในพื้นที่  การดำเนินการครั้งนี้เป็นการส่วนตัวและส่วนราชการต่างๆในพื้นที่และพร้อมบริการประชาชน  ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ชี้แจงทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการให้บริการในด้านการจัดเก็บภาษีบริการด้านศึกษาทางด้านกฎหมายและด้านสาธารณสุขตลอดจนรับคำร้องคำขอในการขออนุญาตด้านการก่อสร้างเป็นต้น

กิจกรรม61 610129โครงการอำเภอยิ้ม5

                ในการอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่นโดยบรรยายกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันที่ใช้และจำเป็นเช่นกฎหมายการกู้ยืมสัญญา การเช่าซื้อ กฎหมายเกี่ยวกับมรดก และการค้ำประกันสัญญา ซึ่งเหล่านี้เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีข้อพิพาทขัดแย้งในเสมอบางครั้งต้องมีการฟ้องร้องในชั้นศาล ทำให้เดือดร้อนทั้งเรื่องการเดินทาง และต้องใช้จ่ายต่างๆเพิ่มมากขึ้น ถ้าหากประชาชนมีความเข้าใจในเรื่องกฎหมายที่อยู่ใกล้ตัวและสามารถแก้ไขปัญหาได้จะไม่เกิดความเดือดร้อนหรือไม่โดนคนอื่นที่จะมาเอารัดเอาเปรียบสำหรับคนอื่นได้ ในการอบรมนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกหมู่บ้านโดยมีผู้นำทางหมู่บ้านสมาชิกอบต เข้าร่วมรับฟังและมีการสอบถามปัญหาอย่างว่าเป็นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน ได้มีการแจกคู่มือ หนังสือเอกสารประกอบการอบรม เพื่อนำไปศึกษาเพิ่มเติมความรู้ได้ มีผู้นำท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนอื่น ๆ หรือผู้ที่เข้าร่วมในการสามารถเข้าใจในกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันและที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นในการดูแลพัฒนาชุมชนต่างๆได้เป็นอย่างดี

0

ครงการเดินรณรงค์ควันพิษจากไฟป่า

Posted by:

ครงการเดินรณรงค์ควันพิษจากไฟป่า

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ร่วมกับหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าขอนแก่น หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.๒ (โคกหลวง) และอุทยานแห่งชาติน้ำพอง(หน่วยพิทักษ์อุทยาน นพ.๔ห้วยเข) ได้ร่วมมือประสานงานจัดทำโครงการกิจกรรมเดินรณรงค์วันปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี ๒๕๖๑ ขึ้น ณ โรงเรียนบ้านคำปากดาว หมู่ที่ ๕ เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วน ได้ตระหนักถึงปัญหาของควันพิษจากไฟป่าและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาหมอกควันพิษจากไฟป่าอย่างจริงจัง ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนพื้นที่ สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำฝ่ายปกครอง  พนักงานเจ้าหน้าที่ของ อบต.คำแคน ได้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์และปลูกจิตสำนึกของประชาชน เด็กเยาวชนในพื้นที่ เน้นเรื่องการดูแลรักษาป่าไม่เผาป่าไม่ทำลายป่า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะมลพิษ ซึ่งจะทำลายสภาพแวดล้อม สุขลักษณะและสุขภาพของประชาชนให้ได้รับผลกระทบทางอากาศ การหายใจและสภาพสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้งนี้ในการดำเนินการได้มีการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มจำนวนต้นไม้ในพื้นที่ และทุกโรงเรียนได้นำคำขวัญหรือข้อความที่เป็นเชิงสัญลักษณ์แสดงออกถึงจิตสำนึกในการป้องกันและรักษาไฟป่า ปลูกป่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆเพื่อนำเสนอให้ประชาชนทุกฝ่ายรับทราบคาดว่าการรณรงค์ครั้งนี้จะส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในทางสิ่งแวดล้อมในทางที่ดีขึ้น เป็นแนวทางให้ทุกฝ่ายร่วมมือในการักษาสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต

กิจกรรม61 610124โครงการเดินรณรงค์ควันปลอดควันพิษจากไฟป่า4 กิจกรรม61 610124โครงการเดินรณรงค์ควันปลอดควันพิษจากไฟป่า5 กิจกรรม61 610124โครงการเดินรณรงค์ควันปลอดควันพิษจากไฟป่า1 กิจกรรม61 610124โครงการเดินรณรงค์ควันปลอดควันพิษจากไฟป่า2 กิจกรรม61 610124โครงการเดินรณรงค์ควันปลอดควันพิษจากไฟป่า3

0

กิจกรรมงานกล้วยไม้ป่าบานของดีเมืองมัญจาคีรี

Posted by:

กิจกรรมงานกล้วยไม้ป่าบานของดีเมืองมัญจาคีรี

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ได้เข้าร่วมกิจกรรมในงานกล้วยไม้ป่าบานและของดีเมืองมัญจาคีรี ประจำปี ๒๕๖๑ ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอมัญจาคีรี ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมนี้ทุกปี สำหรับในปีนี้ อบต.คำแคนได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมขบวนฟ้อนรำประกอบขบวนแห่ของอำเภอมัญจาคีรี และได้จัดเต้นท์นิทรรศการ นำเสนอกิจกรรม ผลผลิต ทางการเกษตร สินค้าโอทอป ของตำบล และเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา พื้นบ้าน ประกวดแข่งขันส้มตำลีลา ได้รับความร่วมมือจากทุกหมู่บ้านในการจัดขบวนแห่ และนำเสนอกิจกรรมที่สำคัญของตำบลคำแคนให้เป็นที่แพร่หลายรู้จักของคนทั่วไป

0

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

Posted by:

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๑๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ได้จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นน้องมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้มีการเรียนรู้การแสดงออกอย่างสมวัย มีการพัฒนาเอาใจใส่จากผู้ปกครองและให้รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อครอบครัวพ่อแม่และเพื่อให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม มีเด็กและเยาวชนในพื้นที่มาร่วมกิจกรรมการแสดงของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละสถานศึกษาและความร่วมมือจากผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนเป็นอย่างดี

กิจกรรม61 610113โครงการวันเด็กแห่งชาติ3 กิจกรรม61 610113โครงการวันเด็กแห่งชาติ1 กิจกรรม61 610113โครงการวันเด็กแห่งชาติ2

0

วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล

Posted by:

กิจกรรมการจัดการณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่นสากล วันที่ 9 ธันวาคม ของทุก โดยองค์การสหประชาชาติกำหนดให้ วันนนี้เป็นวันรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ที่ทำพร้อมกันทั่วโลก เพื่อหยุดยั้ง ภัยจากการทุจริตคอรัปชั่นที่ส่งผลกระทบก่อปัญหา ให้เกิดความเสียหายต่อชาติ บ้านเมืองและเศรษบฐกิจของของส่วนรวม

 

thb_IMAG0609-1 thb_IMAG0606-1 thb_IMAG0573-1 thb_IMAG0570_BURST002-1 thb_IMAG0567-1

0

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่

Posted by:

news1164365186055logo abt 2012 450-450
โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน
อำเภอมัญจาคีรี   จังหวัดขอนแก่น

ด้วยอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร  และสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน เพื่อให้การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน บรรลุตามพันธกิจที่ตั้งไว้มีโครงสร้าง อัตรากำลัง ตามหน่วยงาน เหมาะสมกับเป้าหมายการดำเนินการ ในปัจจุบันที่ดำเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจ หากไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต หากงานบางส่วนไม่ต้องดำเนินการแล้ว อาจเปลี่ยนแปลงไป ให้เหมาะสมรองรับสถานการณ์ในอนาคต

องค์การบริหารส่วนตำบล 

ประกอบด้วย

1.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

2.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนหมู่บ้านละสองคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น กรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนหกคน และในกรณีมีเพียงสองหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละสามคน

องค์การบริหารส่วนตำบล มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง|การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

การบริหาร 

                    กฎหมายกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร อบต. (ม.58)   ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้บริหารท้องถิ่นเรียกว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง

อำนาจหน้าที่ของ อบต. 

อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

 1. พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
 2. มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้
  1. จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก
  2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
  4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
  7. คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
  9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย
 3. มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้
  1. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
  2. ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
  3. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
  4. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
  5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
  6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
  7. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
  8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
  9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
  10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
  11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
  12. การท่องเที่ยว
  13. การผังเมือง

อำนาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้ อบต.มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้

 1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
 2. การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ
 3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
 4. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
 5. การสาธารณูปการ
 6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
 7. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
 9. การจัดการศึกษา
 10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
 11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
 13. การจัดให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 14. การส่งเสริมกีฬา
 15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
 16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
 17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
 18. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
 19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
 20. การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
 21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
 22. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์
 23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
 24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 25. การผังเมือง
 26. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
 27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
 28. การควบคุมอาคาร
 29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
 31. กิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

รูปโครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ อบต1

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ (มาตรา 46) ดังต่อไปนี้

(1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบลเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
(2) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
(3) ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาตำบลตาม (1) และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 
(4) เลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภา อบต. 
(5) รับทราบนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ และรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี 
(6) ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิตั้งกระทู้ถามต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้ 
(7) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจในการเสนอบัญญัติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่มีการลงมติได้ 
(8) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจในการเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ (มาตรา 59) ดังต่อไปนี้
1) ก่อนเข้ารับหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่มีการลงมติ หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งต่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี (มาตรา 58/5) 
2) อำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 (มาตรา 59) กำหนดไว้ดังนี้ 
    (1) กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 
    (2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
    (3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกกองค์การบริหารส่วนตำบล 
    (4) วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
    (5) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 
    (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 
3) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายและเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล 
4) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือผู้ที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย มีสิทธิเข้าประชุมสภา และมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริง ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตนต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
5) กรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถูกยุบ หากมีกรณีที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์สำคัญของราชการหรือราษฎร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็นก็ได้
ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้แทนขององค์การบริหารส่วนตำบล และเมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามลำดับที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน นอกจากนั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถมอบอำนาจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนได้
รูปโครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ อบต2

อบต. มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้กำหนดนโยบาย ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล และ มีพนักงานประจำที่เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ทำงานประจำวันโดยมีปลัดและรองปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง เป็นหัวหน้างานบริหารภายในองค์กรมีการแบ่งออกเป็นหน่วยงานต่างๆ ได้เท่าที่จำเป็นตามภาระหน้าที่ของ อบต.แต่ละแห่งเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบอยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ออกเป็น ๔ ส่วนและได้กำหนดกรอบอัตรากำลังดังนี้

 • สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                    
  • ข้าราชการจำนวนทั้งสิ้น ๒๓ อัตรา
  • ลูกจ้างประจำ จำนวน – อัตรา
  • พนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน ๑๒ อัตรา
  • พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา

  รวมกำหนดตำแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน ๓๕ อัตรา

 

รูปโครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ อบต3

                    สำนักงานปลัด อบต.
 มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร งานบริหารงานบุคคล งานเลือกตั้ง งานรัฐพิธี งานตรวจสอบภายใน งานประชุมสภา อบต. งานประชาสงเคราะห์ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในส่วนราชการใด งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานวิชาการ งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ งานสารนิเทศและระบบคอมพิวเตอร์ งานงบประมาณ งานกฎหมายและนิติกรรม งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์ งานข้อบัญญัติ อบต. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานอำนวยการ งานป้องกัน งานช่วยเหลือฟื้นฟูและบรรเทา งานดับเพลิงและกู้ภัย งานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

รูปโครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ อบต4

                        กองคลัง

                       มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับจ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับ   การเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินองค์การบริหารส่วนตำบล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ  การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่าย งบประมาณ การหักภาษีและนำ      ส่งเงิน รายงานเงินคงเหลือประจำวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

รูปโครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ อบต5

                       กองช่าง

                      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบการจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม    การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ   งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบการก่อสร้าง  งานการควบคุมอาคารตามระเบียบ  กฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงาน  การก่อสร้างและซ่อมบำรุง  การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรม   เครื่องจักรกล    การรวบรวมประวัติติดตาม    ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล   การควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ    งานเกี่ยวกับแผนงาน   ควบคุม   เก็บรักษา   การเบิกจ่ายวัสดุ   อุปกรณ์     อะไหล่  น้ำมันเชื้อเพลิง   และงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

รูปโครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ อบต6

                   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
                   มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่น งานสันทนาการ  งานการศาสนา  งานศิลปวัฒนธรรม งานส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน งานส่งเสริม สนับสนุน งานจัดการศึกษา พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งานสนับสนุนกิจการศาสนา งานสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น งานสันทนาการ งานห้องสมุด และเครือข่ายทางการศึกษา  งานจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน  งานเทคโนโลยีทางการศึกษา  งานส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ และการเผยแพร่เกี่ยวกับการศึกษางานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

0
Page 3 of 3 123