ประชุมคณะทำงานโรคระบาดโควิด 19

Posted by:

เมื่อวันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ได้จัดประชุมคณะทำงานโรคระบาด covid -19 ขึ้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน โดยมีนายหาญ  อุปถัมภ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคนเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมคือ การติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโควิด 19 ในเดือนที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมได้ทราบดังนี้ กลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวในเขตตำบลคำแคนมีจำนวน ๒๑๒ คน แบ่งออกเป็น ติดตามครบ ๑๔ วัน จำนวน ๑๙๘ คน อยู่ระหว่างติดตาม จำนวน ๑๔ คน และองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคนได้มอบหน้ากากอนามัยให้ประชาชนได้นำไปใช้ในการป้องกันโรคไวรัสโควิด19 ต่อไป

0

Add a Comment