ประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๒

Posted by:

เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ได้จัดประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๓ ขึ้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน โดยมีระเบียบวาระในการประชุมเพื่อย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๐ และพิจารณาข้อราชการอื่นๆ ในงานกิจการสภา ซึ่งมติในที่ประชุมเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายให้หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างฯ ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองขามหมู่ที่ ๑๐

0

Add a Comment