ประชุมให้นโยบายการปฏิบัติงานแก่ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และรับทราบความต้องการของพนักงานในการปรับปรุง

Posted by:

วันที่ 10 มกราคม 2565 นางมัลลิกา เอกพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารประกอบด้วย นายสุระชัย สุวรรณหาร รองนายก อบต. ร้อยตรีโกศล พิลาชัย รองนายก อบต.นายมณัฐ ชัยสงค์ รองนายกอบต. (สลับการปฏิบัติหน้าทีกับร้อยตรีโกศลฯ) นายทินกร บุญมาไชย เลขานุการนายก อบต. และนายบุญมา ทันหา ที่ปรึกษานายกอบต. ได้ร่วมประชุมให้นโยบายการปฏิบัติงานแก่ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และรับทราบความต้องการของพนักงานในการปรับปรุง แก้ไขงานด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน และรับประทานอาหารร่วมกันหลังการประชุมเสร็จ

0

Add a Comment