วันรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น

Posted by:

อบต.คำแคนจัดกิจกรรมเนื่องในวันรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น วันที่ 8 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น.ณ โรงเรียนคำแคนวทยาคม  นายพิพัฒน์  คันธา  นายอำเภอมัญจาคีรี เป็นประธานพิธี โดยจัดกิจกรรม การปฏิญานตนของชาวตำบลคำแคน เยาวชน ในสถานศึกษาโรงเรียนคำแคนวิทยาคม ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และภาคประชาชน บรรยายเรื่อง เยาวชนกับการมีส่วนร่วมในการต่อต้านคอรัปชั่น การแสดงการกล่าวสุนทรพจน์ ที่ได้มีการประกวดของเยาชน โรงเรียนคำแคนวิทยาคม การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรรงค์ให้มีการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ ปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชน โดยเริ่มจากสถานศึกษา และปลุกจิตสำนึกของประชาชน ผู้นำทุกฝ่าย ให้ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เป็นการจัดเพื่อแสดงออกถึงพลังของชาวตำบลคำแคนที่จะร่วมกันต่อต้านการคอรัปชั่นที่เป็นภัยร้ายแรงไม่ให้มีและให้หมดไปจากสังคม ทั้งนี้โดยการมีส่วนร่วมของทุกคน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเยาวชน สถานศึกษา แลผู้นำทุกฝ่ายเป็นอย่างดี

วันที่ 9 ธันวาคม 2557 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น สำนักงาน ปปช.จังวัดขอนแก่น ร่วมกับโรงเรียน ส่วนราชการ ภาคประชาชน อบจ.ขก. อบต.คำแคน ตำรวจภูธรภาค4 ขอนแก่น ได้จัดการรณณรงค์เนื่องในวันต่อต้านการคอรัปชั่น

0

Add a Comment