โครงการวันเด็กแห่งชาติ

Posted by:

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๑๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ได้จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นน้องมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้มีการเรียนรู้การแสดงออกอย่างสมวัย มีการพัฒนาเอาใจใส่จากผู้ปกครองและให้รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อครอบครัวพ่อแม่และเพื่อให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม มีเด็กและเยาวชนในพื้นที่มาร่วมกิจกรรมการแสดงของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละสถานศึกษาและความร่วมมือจากผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนเป็นอย่างดี

กิจกรรม61 610113โครงการวันเด็กแห่งชาติ3 กิจกรรม61 610113โครงการวันเด็กแห่งชาติ1 กิจกรรม61 610113โครงการวันเด็กแห่งชาติ2

0

Add a Comment