ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บ้านใหม่

Posted by:

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บ้านใหม่

กิจกรรม61 610202ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บ้านใหม่2 กิจกรรม61 610202ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บ้านใหม่1

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การของแต่ละองค์กร ด้านการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ได้ไปศึกษาดูงานโครงการแก๊สชีวภาพจากฟาร์มสุกรสู่ครัวเรือนที่บ้านคำปากดาว หมู่ที่  5 ซึ่งโครงการเป็นความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่จะแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาจากการเลี้ยงจำนวนมาก โดยการนำของเสียคือมูลสุกรมาทำให้เกิดประโยชน์มาทำเป็นแก๊สชีวภาพต่อใช้ในครัวเรือน เป้นการลดค่าใช้จ่าย ลดมลภาวะทางกลิ่น  ลดข้อขัดแย้งในชุมชน โดยการ่วมมือจากภาคเอกชน องค์กร หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

กิจกรรม61 610202ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บ้านใหม่3

0

Add a Comment