พิธีส่งมอบระบบผลิต และส่งมอบก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร

Posted by:

พิธีส่งมอบระบบผลิต และส่งมอบก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร

เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ร่วมกับบริษัท ปตท.(มหาชน จำกัด) ได้จัดพิธีส่งมอบระบบผลิตและส่งมอบก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน  ตามที่ อบต.คำแคน ได้จัดทำโครงการชีวภาพจากฟาร์มสุกรสู่ครัวเรือนเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบจากการเลี้ยงสัตว์ จากฟาร์มขนาดใหญ่ โดยได้ดำเนินการขยายผลเพิ่มเติมในหมู่บ้านพื้นที่ที่รับผลกระทบใน หมู่ 1 หมู่ 12 และหมู่ที่ 11 สำหรับ หมู่ 5 อยู่ในระหว่างดำเนินการ การดำเนินการแก้ไขปัญหาครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท.ปตท.จำกัด( มหาชน) มหาวิทยาลัยสารคาม สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น กลุ่มผู้ใช้ก๊าซที่ตำบลคำแคนหมู่บ้าน บ้านคำแคนใต้ บ้านท่าเกษม เพื่อเป็นการเน้นถึงความสำคัญในกระบวนการการมีส่วนร่วม ของหลายๆฝ่ายและเพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ในการให้ความร่วมมือในครั้งนี้มีการทำบันทึก MOU ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้จัดทำพิธีส่งมอบสิ่งอุปกรณ์ต่างๆในกระบวนการให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคนและชุมชนต่อไป ทั้งนี้ี้มีนายสันติ  จัตุพันธ์ นายอำเภอมัญจาคีรี ประธานในพิธีและได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เข้าร่วมงาน อันมีส่วนร่วมสนับสนุนต่าง ๆ ในการทำงานกระบวนการเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และการร่วมปฏิบัติในภาคสนาม จากหน่วยงานและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสารคาม และได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติมาขยายผล ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชนของตนเองด้วย

0

Add a Comment