โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น การทำไม้กวาดดอกหญ้า

Posted by:

 

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น การทำไม้กวาดดอกหญ้า

เมื่อวันที่ ๗-๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ได้จัดอบรมโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น การทำไม้กวาดดอกหญ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับชุมชน โดยมีนายหาญ อุปถัมภ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน เป็นประธานในการเปิดโครงการ ในการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลุ่มอาชีพในตำบลคำแคนให้มีทักษะที่ดีในการดำเนินการทำไม้กวาดดอกหญ้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำได้ในชุมชนโดยใช้เวลาว่างหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นแล้ว กิจกรรม61 610607โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น การทำไม้กวาดดอกหญ้า 1 หรือเวลาว่างตอนเย็น นอกจากนี้ไม้กวาดยังเป็นเครื่องใช้ประจำครัวเรือนที่จำเป็นต้องใช้อยู่สม่ำเสมอ ต้องมีการจัดซื้ออยู่เป็นประจำมีความต้องการในตลาดสม่ำเสมอ ในการจัดทำโครงการได้มีกลุ่มผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโดยเป็นผู้ที่มีความรู้เดิมและที่สนใจเข้ามาเรียนใหม่โดยมีวิทยากรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ นำเทคนิควิธีการที่ดีและเสริมสร้างแนวทางใหม่ ตามความต้องการของตลาด ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มสามารถนำผลผลิตไปจำหน่ายให้กับ ตลาดในท้องถิ่น และสามารถเป็นอาชีพเสริมได้อีกทางหนึ่งด้วยทั้งนี้การทำงานเน้นที่คุณภาพและความสวยงาม กิจกรรม61 610607โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น การทำไม้กวาดดอกหญ้า 2อีกทั้งได้มีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเพื่อความก้าวหน้าและมั่นคงยั่งยืนของกลุ่มต่อไป

 

0

Add a Comment