โครงการคัดแยกขยะและจัดการขยะอันตราย

Posted by:

โครงการคัดแยกขยะและจัดการขยะอันตราย

กิจกรรม61 610821โครงการคัดแยกขยะและจัดการขยะอันตราย 3

เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ได้จัดทำโครงการคัดแยกขยะและจัดการขยะอันตรายจากชุมชนตำบลคำแคน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน โดยมีผู้แทนส่วนราชการ สถานศึกษา ผู้นำชุมชนจากทุกหมู่บ้านเข้าร่วมประชุม  ได้มีการชี้แจงทำความเข้าในเรื่องการกำจัดและคัดแยกขยะในชุมชน ตามนโยบายในการรักษาความสะอาดของบ้านเมืองโดยเน้นให้ทุกชุมชนได้มีการรณงค์คัดแยกขยะในหมู่บ้าน ก่อนที่จะกำจัด ทั้งนี้เพื่อลดปริมาณขยะ และคัดแยกสิ่งของเหลือใช้เพื่อนำไปจำหน่าย กิจกรรม61 610821โครงการคัดแยกขยะและจัดการขยะอันตราย 1นำกลับมาใช้ใหม่ และใช้ทำเป็นปุ๋ย อินทรีย์ในทางการเกษตรต่อไป รวมทั้งการที่ อบต.คำแคนได้จัดหาภาชนะเพื่อรองรับวัสดุที่เป็นมลพิษ เช่นหลอดไฟนีออน ถ่านไฟฉาย ถ่ายโทรศัพท์ ภาชนะบรรจุสารเคมีที่ในการเกษตร ฯลฯ เพื่อรวบรวมไม่ให้ขยะเหล่านี้แพร่กระจาย ไปสู่แหล่งน้ำหรือพื้นที่ทางการเกษตร โดยกำหนดให้มีการรับเก็บขนขยะเหล่านี้นำไปส่ง อบจ.ขก นำส่งสถานที่ทำลายเป็นส่วนรวมต่อไป ทั้งนี้ได้มีการมอบหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน LED ให้กับสถานศึกษาในพื้นที่เพื่อเป็นการรณณงค์ประหยัดไฟฟ้า และเป็นจุดตัวอย่างในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความประหยัดปลอดภัยทดแทนหลอดฟูออราสเซนต์ หรือนีออนต่อไป

กิจกรรม61 610821โครงการคัดแยกขยะและจัดการขยะอันตราย 2

0

Add a Comment