โครงการประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็ก

Posted by:

โครงการประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็ก

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ได้จัดทำโครงการประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคนได้เชิญผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เข้าร่วมอบรมทั้งนี้จากข้อมูลยังมีปรากฏว่ามีบางคนที่มีปัญหาทางภาวะโภชนาการและเพื่อเป็นการพัฒนาเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคำแคนให้มีสุขภาพแข็งแรงจึงได้จัดทำโครงการนี้โดยเชิญผู้ปกครองเข้ามารับการอบรมแนะนำการให้ดูแลหลังจากที่กลับไปอยู่กับผู้ปกครองที่บ้านได้รับทราบเรื่องหลักการรับประทานอาหารที่พัฒนาเด็กให้มีประโยชน์ตามเหมาะสมตามวัย ซึ่งเด็กจะต้องได้รับอาหารที่มีคุณค่าเพื่อพัฒนาสมอง หากไม่เป็นไปตามสุขภาวะ จะทำให้พัฒนาการเด็กล่าช้าส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านความคิด การเรียนรู้และร่างกาย การอบรมครั้งนี้มีผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

กิจกรรม61 610823โครงการประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็ก 1 กิจกรรม61 610823โครงการประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็ก 2

0

Add a Comment