โครงการ อบต.เคลื่อนที่ พบประชาชน

Posted by:

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ พบประชาชน

กิจกรรม61 610824โครงการ อบต.เคลื่อนที่ พบประชาชน 3

เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ได้จัดทำโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่บ้านคำปากดาว หมู่ที่ ๕ ซึ่งมีหน่วยงานในพื้นที่ เช่น รพ.สต.คำแคนใต้ เกษตรตำบลผู้แทนเกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำพอง หน่วยอนุรักษ์และป้องกันป่าที่ 3 ป่าโคกหลวง เพื่อออกบริการแก่ประชาชนชาวตำบลคำแคน ชี้แจงผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของ อบต.คำแคน  กิจกรรม61 610824โครงการ อบต.เคลื่อนที่ พบประชาชน 1เพื่อทำความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน การบริการประชาชน และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ ในการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติราชการอื่น ๆ ของส่วนราชการในอำเภอและท้องถิ่นที่มีต่อประชาชน ทั้งนี้ได้ชี้แจงนโยบายที่สำคัญของภาครัฐ เช่น การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นโยบายการป้องกันการทุจริตในพื้นที่ องค์กรในการปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชนอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้และ แนวนโยบายเรื่องการกำจัด และคัดแยกขยะในชุมชน เพื่อนำไปสู่การจัดตั้งฌาปกิจชุมชนจากกองทุนขยะของตำบลคำแคนต่อไป ทั้งนี้ได้มีการสอบถามข้อปัญหา และทำความเข้าใจเป็นที่พอใจแก่ผู้เข้าร่วมเป็นอย่างดี

กิจกรรม61 610824โครงการ อบต.เคลื่อนที่ พบประชาชน 2

0

Add a Comment