โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคำแคน

Posted by:

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคำแคน

กิจกรรม61 610831โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคำแคน 1 กิจกรรม61 610831โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคำแคน 2

เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคนเพื่อรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนได้มีสุขภาพปากและฟันที่แข็งแรง วันนี้ได้มีวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมัญจาคีรีได้มาชี้แจงบรรยายวิธีการป้องกันและรักษาสุขภาพในช่องปากให้ผู้ปกครองเด็กซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะต้องรับทราบและทำให้เป็นนิสัยคุ้นเคยอยู่เสมอทั้งนี้เพื่อให้เกิดสุขภาวะที่ดี ซึ่งเป็นแนวทางที่ต้องดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ ได้มีผู้ปกครองเด็กเข้าร่วมกิจกรรมและได้มีการมอบอุปกรณ์ในการทำความสะอาดฟันแปรงฟันไว้ใช้ในกิจกรรมซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ปกครองที่เข้าเป็นอย่างดี กิจกรรม61 610831โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคำแคน 3คาดว่าแนวทางนี้จะทำให้เด็กนักเรียนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมวันนี้ได้เป็นตัวอย่าง แนะนำ ดูแล ให้แก่เด็กเล็ก ลูกหลาน ในครอบครัว บุคคลอื่นและเพื่อนๆเด็กนักเรียนในโรงเรียนในสถานศึกษาอื่นต่อไป

 

0

Add a Comment