โครงการ ทำดีเพื่อพ่อทำตัวเรามีธรรม

Posted by:

โครงการ ทำดีเพื่อพ่อทำตัวเรามีธรรม

กิจกรรม61 610910โครงการ ทำดีเพื่อพ่อทำตัวเรามีธรรม 2 กิจกรรม61 610910โครงการ ทำดีเพื่อพ่อทำตัวเรามีธรรม 3

เมื่อวันที่ ๑๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน
ได้จัดทำโครงการทำดีเพื่อพ่อทำตัวเรามีธรรม ณ
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านได้เข้าร่วมกิจกรรมทำความดีเพื่อถวายเป็นพ
ระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9 และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน ลูกหลาน
ในการถือปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในปี 2561
นี้กลุ่มเป้าหมายเป็นราษฎรในทุกหมู่บ้าน
ได้รับความร่วมมือจากทุกหมู่บ้านเป็นอย่างดี

กิจกรรม61 610910โครงการ ทำดีเพื่อพ่อทำตัวเรามีธรรม 1

0

Add a Comment