โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้นำชุมชน

Posted by:

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้นำชุมชน

กิจกรรม61 610917โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้นำชุมชน 2

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้นำชุมชนแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน วัตถุประสงค์เพื่อกลุ่มเป้าหมายได้มีการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานพัฒนาบุคลิกภาพสร้างสรรค์และนำความรู้ใหม่มาปรับใช้ในการทำงาน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการทบทวนบทบาทหน้าที่ แนะนำ เสนอแนวคิดที่จะร่วมพัฒนาท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้า โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทั้งนี้ได้กำหนดให้มีการศึกษาดูงานหลังจากที่มีการอบรม พัฒนานี้ไปแล้วและคาดว่าจะสามารถนำความรู้ความเข้าใจมีการพัฒนาในครั้งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นส่วนรวมต่อไป

กิจกรรม61 610917โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้นำชุมชน 1

 

0

Add a Comment