620112วันเด็กแห่งชาติ 2562

Posted by:

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 (16)

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 เป็นวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคนได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ทั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วม ซึ่งมีกิจกรรมหลายอย่างเช่นการแสดงบนเวทีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคำแคน การแสดงจากตัวแทนโรงเรียนต่าง  การฝึกระบายสี การตอบคำถามชิงรางวัล และรู้หน้าที่ มีวินัยต่อตนเอง พ่อแม่ ครูอาจารย์ และสังคมส่วนรวม สามารถแสดงออกด้วยการร่วมกิจกรรมและแข่งขันทักษะในเรื่องที่เหมาะสมกับตนเอง ทำให้รู้จักคิด และพัฒนาตนเอง ได้มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก พร้อมทั้งผู้ปกครองที่สนับสนุนด้านปัจจัยอื่นเช่น อาหาร ของว่าง น้ำดื่ม อื่นๆ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับสิ่งที่ดีจากสังคม และเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเด็กและเยาวชนในวันข้างหน้าต่อไป

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 (17) วันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 (15) วันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 (12) วันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 (7) วันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 (5) วันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 (4) วันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 (2) วันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 (1)

0

Add a Comment