620225ตรวจติดตามผลการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทน

Posted by:

dav

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 คณะผู้ตรวจราชการจากกระทรวงพลังงาน ได้ออกตรวจติดตามผลการดำเนินงานด้านพลังงานที่ได้การสนับสนุนในพื้นที่ตำบลคำแคน โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น ได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับกิจการประปาหมู่บ้าน ม.9 บ้านกุดขอนแก่น และโครงการส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรสู่ครัวเรือน ม.11 บ้านท่าเกษม ทั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อใช้แทนพลังงานไฟฟ้าที่ใช้อยู่เดิมซึ่ง ม.9 บ้านกุดขอนแก่นมีคณะกรรมการดำเนินการรับผิดชอบดูแลกิจกรรม  เป็นการลดค่าใช้จ่ายในกิจการประปา และใช้เป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้ เป็นตัวอย่างในการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา ลดภาวะเรือนกระจกที่เกิดจากการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากการผลิตโดยเชื้อเพลิงธรรมชาติอื่นๆ  ทั้งนี้ได้มีคณะกรรมการหมู่บ้านรับผิดชอบแลรักษา โดยภายใต้การตรวจสอบกำกับดูแลของกองช่าง อบต.คำแคน และปัจจุบันได้รับมอบโอนเป็นของ อบต.คำแคน แล้ว จากการติดตั้งทำให้ลดค่าใช้จ่าย ชุมชนสามารถดูแลรักษา เรียนรู้ระบบการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี

และโครงการส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรสู่ครัวเรือน ม.11 บ้านท่าเกษม เป็นการแก้ไขปัญหากลิ่นจากการเลี้ยงสุกร ตลอดจนกำจัดน้ำเสียจากกระบวนการ นำผลผลิตที่ได้จากโครงการทำระบบท่อส่งจ่ายแสให้ครัวเรือนหมู่บ้าที่ได้รับผลกระทบได้ใช้งาน ซึ่ง ม.11 บ้านท่าเกษมมีกลุ่มผู้ใช้ก๊าซจำนวน 47  ครัวเรือน โดยการมีส่วนร่วมในการดำเนินการจากทุกภาคส่วน เช่น สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น เป็นงบประมาณจากองทุนอนุรักษ์พลังงาน  จากหมู่บ้าน กลุ่มผู้ใช้ก๊าซ  ปตท. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สนับสนุนความรู้ทฤษฎี และฝึกอบรมด้านต่าง ๆ และอบต.คำแคนสนับสนุนกิจกรรมทุกอย่างโดยเป็นหน่วยประสานงานในการดำเนินการ ซึ่งผลที่ได้เกิดความพึงพอใจในโครงการ สามารถลดค่าใช้จ่าย ลดภาวะสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดการเรียนรู้บริหารกลุ่ม สามารถปรับใช้ประโยชน์จากกิจกรรมให้เกิดผลดีมากขึ้น และเป็นแหล่งเรียนรู้ในกรณีที่มีผลกระทบเช่นเดียวกันนี้ได้ต่อไปในอนาคต

dav

dav

dav

dav

dav

dav

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

0

Add a Comment