620323การคัดแยกขยะที่วัดหลวงปู่โส

Posted by:

dav

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม  2562  อบต.คำแคน ร่วมกับโรงเรียน สถานศึกษาในพื้นที่ 10 โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพคำแคนใต้ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองขาม และจิตอาสาตำบลคำแคนประกอบด้วย นักเรียน เยาวชน อสม. พนักงานเจ้าหน้าที่ของ อบต.คำแคน และประชาชนจิตอาสาอื่น ๆ ได้ร่วมกันจัดเก็บและคัดแยกขยะในงานถวายเพลิงสรีระหลวงปู่โส ณ วัดป่าคำแคนเหนือ โดยดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งเพื่อดำเนินการคัดแยกขยะที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆในพื้น ลดปริมาณ ขยะในงาน และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค พาหนะนำเชื้อต่างๆที่เกิดจากขยะ เพื่อสุภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี ป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดแพร่เชื้อไปถึงผู้เข้าร่วมงานดังกล่าว จาการปฏิบัติได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมงานวันดังกล่าวและได้รับความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติที่ถือว่าเป็นจิตอาสา เป็นการสร้างจิตสำนึก และเป็นตัวอย่าง แนวทางที่ดีในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโอกาสต่อไป

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

sdr

sdr

dav

dav

dav

dav

dav

dav

0

Add a Comment