620404ตรวจฝายชำรุด ม.10

Posted by:

dav

เมื่อวันที่ 4 เมษายน  2562  อบต.คำแคน ได้ออกสำรวจฝายน้ำ ม.10 บ้านหนองขาม ซึ่งได้รับแจ้งว่าชำรุดไม่สามารถใช้การได้ ปลัด อบต.และ ผอ.กองช่าง พร้อมเจ้าหน้าที่และส.อบต.ม.10 ได้เข้าสำรวจสภาพฝายน้ำตามที่รับแจ้ง พบว่าฝายน้ำล้นดังกล่าวมีสภาพชำรุดไม่สามารถกั้นน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรและการชลประทานได้ จากการที่ได้สำรวจออกแบบไว้เดิมนั้นไม่สามารถดำเนินการได้จึงนำรายละเอียดสภาพปัจจุบันของฝายเพื่อปรับเปลี่ยนแบบแปลนให้เหมาะสมสามารถใช้งานได้ ทั้งนี้จะด้ำเสนอผู้บริหารดำเนินการอนุมัติแก้ไขและตั้งงบประมาณให้เพียงพอแก่การซ่อมแซมต่อไป

sdr

dav

dav

dav

sdr

sdr

dav

dav

0

Add a Comment