620618ประชุมประชาคมหมู่บ้านพิจารณาการก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงไก่ ม.10-13 บ้านหนองขาม

Posted by:

dav

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 อบต.คำแคน ได้ดำเนินการจัดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ม.10 – 13 บ้านหนองขาม เพื่อหารือพิจารณาอนุญาตให้มีการก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ จำนวน 4 ฟาร์ม ในการประชุมครั้งนี้ได้มีส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม เช่น รพ.สต.หนองขาม ผู้สาธารณสุขอำเภอ ปลัดอำเภอผู้แทนจากอำเภอ หน่วยทหารรักษาความสงบในพื้นที่ เจ้าหน้าที่จาก อบต.คำแคน ปศุสัตว์อำเภอ รวมทั้งประชาคมทั้งสองหมู่บ้าน ประมาณ 200 คน ซึ่งเป็นตัวแทนครัวเรือนเข้าร่วมประชุม ในที่ประชุมได้ชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งมีราษฎรในหมู่บ้านมีความต้องการขอเลี้ยงไก่แบบฟาร์มเป็นไก่เนื้อซึ่งการเลี้ยงไม่มีมีกลิ่นหรือแมลงวันที่รบกวนชุมชน หรือก่อให้เกิดปัญหาแก่ส่วนรวมโดยมีการชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเช่น การขออนุญาตเลี้ยงต้องขออนุญาตต่อ อบต.คำแคน ตามแบบแปลน เงื่อนไขในการป้องกันกันต่างๆ  โดยมีการตรวจสอบจากปศุสัตว์อำเภอในการตรวจรับรองว่าไก่นั้นไม่มีการติดเชื้อต่างอันอาจนำมาสู่การแพร่เชื้อในท้องถิ่นได้ และมีส่วนราชการอื่นชี้แจงทำความเข้าใจในขบวนการประชาคม ให้เป็นไปอย่างถูกต้องจาก ปลัดอำเภอ  และวิธีการป้องกันแก้ไขกรณี เกิดความเสียหาย หรือมีเหตุมลภาวะอื่นๆ ด้วย  และชี้แจงสรุปผลดี ผลเสียในการดำเนินการให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างรอบครอบถี่ถ้วนเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาได้ในภายหลัง ซึ่งผลการประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการได้ โดยยึดถือให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายกำหนด หากละเลยไม่ปฏิบัติจะต้องถูกยกเลิกเพิกถอน ตามที่ได้ชี้แจงแล้ว จากการประชุมประชาชนในหมู่บ้านมีความสนใจและเข้าร่วมประชุมจำนวนมาก ซึ่งการประชุมครั้งเป๋นครั้งที่ 2 ซึ่งได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาอนุญาตการเลี้ยงสุกรไปแล้วครั้งหนึ่งในเดือนที่ผ่านมา

dav

dav

dav

dav

dav

sdr

dav

dav

dav

dav

dav

sdr

sdr

dav

0

Add a Comment