620623ตรวจติดตามผลการดำเนินงานซ่อมแซมลงหินคลุก ม.12-ม.4

Posted by:

dav

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 อบต.คำแคน ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากพายุ ทำให้เกิดน้ำเซาะผิวจราจร ซึ่งเป็นถนนดินได้รับความเสียหาย ราษฎรไม่สามารถขนถ่ายผลิตผลทางการเกษตร และเดินทางไปมาได้ และเสนอปัญหาความเดือดร้อนมาเพื่อแก้ไข  อบต.คำแคน จึงได้ออกสำรวจและอนุมัติงบประมาณเพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับการร้องเรียนดังกล่าว ระยะทางประมาณ 1,600 เมตร และอยู่ระหว่างดำเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะมีถนนที่สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก และสามารถขนถ่ายพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกมากขึ้น

dig

dig

sdr

sdr

dav

dav

dav

dav

sdr

sdr

dav

dav

dav

dav

0

Add a Comment