620625ประชุมกลุ่มผู้ใช้ก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร ม.5 บ้านคำปากดาว

Posted by:

sdr

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 อบต.คำแคน ผู้แทน ปตท. และคณะกรรมการผู้ใช้ก๊าซชีวภาพจากาฟาร์มสุกร ม.5 บ้านคำปากดาว ได้ร่วมประชุมหารือในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการประชุมเป็นประจำทุกเดือน หรือตามความจำเป็น ซึ่งในการประชุมในครั้งที่ประชุมได้พิจารณาหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ชุมชน ปัญหาอุปสรรคจาการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งมีปัญหาอยู่บ้างแต่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ การใช้ก๊าซมีอย่างสม่ำเสมอ เป็นประโยชน์ มีความพึงพอใจของผู้ใช้ทุกคน นอกจากนี้ยังได้หารือในรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานของกลุ่มในการบริหารจัดการในปีต่อไป ได้กำหนดแนวทางในการดูแลรักษา ตรวจสภาพ ซ่อมบำรุงและแบ่งมอบหน้าที่ตามความเหมาะสมของกรรมการแต่คนแต่ละฝ่าย อีกทั้งได้พิจารณาการใช้เงินในกรณีที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากมูลนิธิของเยอรมันได้รับซื้อคาร์บอนเครดิตที่ได้จาการดำเนินการในโครงการนี้ โดยแบ่งสัดส่วนในการใช้ เป็นการใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์ เพื่อการสอบทานการประเมินในปีต่อไป การซ่อมบำรุงและดูแลรักษาระบบให้ใช้สามารถใช้งานได้ พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกลุ่มผู้ใช้ก๊าซ ได้มีความตระหนัก มีความรู้เพื่อสามารถช่วยงานในการปฏิบัติงานให้โครงการนี้มีความยั่งยืนต่อไป

dav

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

dig

dav

0

Add a Comment