620703ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด ปี 2562

Posted by:

620703อบรมเชิงปฏิบัติการยาเสพติด (10)

เมื่อวันที่  3  กรกฏาคม  2562  อบต.คำแคน ร่วมกับ โรงเรียนคำแคนวิทยาคม โรงเรียนบ้านคำโซ่ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด ปี 2562  ณ หอประชุมโรงเรียนคำแคนวิทยาคม  เวลา 09.00 น. โดย นายสันติ  จตุพันธ์  นายอำเภอมัญจาคีรี เป็นประธานในพิธี   นายหาญ  อุปถัมภ์ นายก อบต.คำแคน ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในการจัดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน ได้ตระหนัก รับรู้ถึงอันตรายในยาเสพติด ไม่เกี่ยวข้อง ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่ง อบต.คำแคน ได้ตระหนักถึงผลร้ายของยาเสพติด จึงสนับสนุนให้สถานศึกษา เยาวชนในโรงเรียน เพราะเยาวชนเป็นบุคคลที่มีความสำคัญ เป็นกำลังในอนาคตของที่จะพัฒนา หากยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติแล้วจะส่งผลเสียหายต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ  ในการอบรมครั้งนี้มีเยาวชน นักเรียนจาก โรงเรียนทั้งสองแห่งจำนวน 236 คน และได้รับการสนับสนุนวิทยากรทนายอาสาศูนย์คุ้มครองเด็กและสตรีจังหวัดขอนแก่น ในการฝึกอบรมครั้งได้รับความร่วมมือจากชุมชน หมู่บ้าน ผู้นำฝ่ายต่าง ๆ สถานศึกษา เป็นอย่างดี

620703อบรมเชิงปฏิบัติการยาเสพติด (31) 620703อบรมเชิงปฏิบัติการยาเสพติด (30) 620703อบรมเชิงปฏิบัติการยาเสพติด (29) 620703อบรมเชิงปฏิบัติการยาเสพติด (27) 620703อบรมเชิงปฏิบัติการยาเสพติด (25) 620703อบรมเชิงปฏิบัติการยาเสพติด (22) 620703อบรมเชิงปฏิบัติการยาเสพติด (18) 620703อบรมเชิงปฏิบัติการยาเสพติด (16) 620703อบรมเชิงปฏิบัติการยาเสพติด (15) 620703อบรมเชิงปฏิบัติการยาเสพติด (14) 620703อบรมเชิงปฏิบัติการยาเสพติด (13) 620703อบรมเชิงปฏิบัติการยาเสพติด (8) 620703อบรมเชิงปฏิบัติการยาเสพติด (7) 620703อบรมเชิงปฏิบัติการยาเสพติด (4) 620703อบรมเชิงปฏิบัติการยาเสพติด (3) 620703อบรมเชิงปฏิบัติการยาเสพติด (2) 620703อบรมเชิงปฏิบัติการยาเสพติด (1) 620703อบรมเชิงปฏิบัติการยาเสพติด (9)

0

Add a Comment