620628กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคำแคน

Posted by:

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ 2 (1)

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ได้จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้ว มีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ ครั้งนี้ 120 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรม พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อให้ผ่อนคลายเนื่องสภาวะสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทำให้ผู้สูงอายุไม่ได้รับการเอาใจใส่ ทำให้เกิดเป็นปัญหาทางสังคม ซึ่งปัจจุบันนับวันที่จะมีจำนวนผู้สูงอายุมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ได้มีการปรับให้เหมาะสม ได้ความรู้ และผ่อนคลาย และก่อให้เกิดกำลังใจในการดำเนินชีวิต ในกิจกรรมนี้จะดำเนินการในทุกเดือนตลอดไป

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ 2 (6) กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ 2 (5) กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ 2 (4) กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ 2 (3) กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ 2 (2)

0

Add a Comment