620628ตรวจติดตามประเมินผลโครงการทีเวอร์ ลดภาวะก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3 ปี 2562

Posted by:

ประเมินก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3 (20)

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 อบต.คำแคน ผู้แทนของ ปตท. และคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้ก๊าซ ม.5 บ้านคำปากดาว ได้ดำเนินการต้อนรับผู้ตรวจประเมินโครงการทีเวอร์ ซึ่ง อบต.คำแคนได้ดำเนินการตรวจประเมินมาสองครั้งแล้ว ซึ่งผลการประเมินครั้งที่ผ่านมา ครั้งที่ 1 1 มิ.ย.2559- 31 พ.ค.2560 ได้รับการับรอง 403 ตันคาร์บอนไดออกไซด์หรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2 1 มิ.ย.59-31 พ.ค.61 ได้รับการับรอง 349 ตันคาร์บอนไดออกไซด์หรือเทียบ เท่า ครั้งนี้เป็นการประเมินครั้งที่ 3  1 มิ.ย.59-31 พ.ค.62 คาดว่าจะได้รับการรับอง 1,291 ตันคาร์บอนไดออกไซด์หรือเทียบเท่า ผลการดำเนินการในโครงการส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากจากฟาร์มสุกรสู่ครัวเรือนที่ผ่านมา จำนวน 752 ตัน จำหน่ายให้องค์กรในประเทศไทย ปี 2561 จำนวน 223 ตัน และจำหน่ายให้มูลนิธิจากเยอรมัน ปี 2562 จำนวน 529 ตัน ซึ่งการได้มาซึ่งคาร์บอนเครดิตนี้เป็นผลสืบมาจากโครงการดังกล่าว สามารถลดภาวะก๊าซเรือนกระจกจากการเลี้ยงสุกรและนำก๊าซที่ได้มาใช้เป็นก๊าซหุงต้มในครัวเรือน ลดค่าใช้จ่าย และลดภาวะเรือนกระจกได้อีกทางหนึ่งด้วย สามารถนำมาจำหน่ายและนำงบประมาณนั้นกลับมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประเมินก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3 (29) ประเมินก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3 (28) ประเมินก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3 (27) ประเมินก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3 (25) ประเมินก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3 (24) ประเมินก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3 (23) ประเมินก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3 (22) ประเมินก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3 (19) ประเมินก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3 (17) ประเมินก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3 (15) ประเมินก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3 (14) ประเมินก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3 (12) ประเมินก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3 (10) ประเมินก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3 (9) ประเมินก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3 (7) ประเมินก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3 (4) ประเมินก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3 (3) ประเมินก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3 (1)

0

Add a Comment