ประวัติ อบต.คำแคน
              เดิมตำบลคำแคนเป็นส่วนหนึ่งของตำบลโพนเพ็ก ได้แยกเป็นตำบลคำแคนเมื่อ ปี พ.ศ.2508  “คำแคน” เป็นภาษาท้องถิ่น “คำ” หมายถึง น้ำมีสีคล้ำซึ่งไหลมาจากภูเม็ง “แคน” หมายถึง ต้นตะเคียน,  ต้นแคนในภาษาท้องถิ่น ซึ่งในอดีตเป็นต้นไม้ที่มีมากในตำบล
           คำแคน หมายถึง ลำห้วยที่น้ำมีสีคล้ำไหลมาจากภูเม็งซึ่งมีต้นตะเคียนจำนวนมากในภูเม็ง ลำห้วยคำแคนเป็นลำห้วยสายหลักที่มีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของชาวตำบลคำแคน  และเป็นต้นน้ำสาขาหนึ่งของแม่น้ำชี
อบต.คำแคน ได้ยกฐานะจากสภาตำบล จัดตั้งขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ลำดับที่ 314  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อ16 ธันวาคม พ.ศ.2539 ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ตามมติ ก.อบต.ขก ที่ 4/2551 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2551  สถานที่ตั้งเดิมใช้ที่ทำการสภาตำบลตั้งอยู่วัดคำมูล หมู่ที่ 1 บ้านคำแคนใต้  ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 12 บ้านคำแคนใต้