ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไปและสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
1. สภาพทั่วไป
1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน  อำเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น  ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอมัญจาคีรีไปทางทิศเหนือ  28  กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดขอนแก่น  54  กิโลเมตร  โดยใช้ถนนมะลิวัลย์จากขอนแก่นถึงสามแยกบ้านทุ่ม  ไปทางทิศใต้ตามทางหลวงหมาย  2026  ขอนแก่น-พระยืน-คำแคนใต้  เป็นระยะทาง  11  กิโลเมตร  และมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ จดตำบลยางคำ  อำเภอหนองเรือ  อำเภอป่ามะนาว  อำเภอบ้านฝาง  ตำบลพระยืน  อำเภอพระยืน  จังหวัดขอนแก่น  ตำบลสระพัง  อำเภอบ้านแท่น  จังหวัดชัยภูมิ
ทิศใต้             จดตำบลนางาม  ตำบลนาข่า  อำเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันออก     จดตำบลพระยืน  อำเภอพระยืน  ตำบลโพนเพ็ก  ตำบลท่าศาลา  อำเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันตก      จดตำบลบ้านเต่า ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น  จังหวัดชัยภูมิ
1.2 เนื้อที่
ตำบลคำแคนมีเนื้อที่ทั้งหมด  74,375  ไร่  หรือ  119  ตารางกิโลเมตร  มีพื้นที่ทำการเกษตร  34,822  ไร่  มีพื้นที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตร  ทำนา  ไร่อ้อน  และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
1.3 ภูมิประเทศ
ตำบลคำแคนตั้งอยู่บนที่สูง  ด้านทิศ ตะวันตก  และทิศเหนือเป็นเทือกเขาภูเม็ง  มีลำห้วย  เกิดจากเทือกเขาภูเม็ง  ด้านทิศตะวันออกและทิศใต้เป็นที่ราบและเนินสูงสลับกัน  พื้นดินเป็นดินร่วนปนทราย  ไม่อุ้มน้ำพื้นที่ป่าทางทิศตะวันตกและทิศเหนือมีต้นไม้ตามแนวเทือกเขา  ชายเขาเป็นป่าที่มีต้นไม้เล็ก  มีการทำไร่  ทิศตะวันออกไม่มีป่าไม้สำคัญทางเศรษฐกิจ
1.4 จำนวนหมู่บ้าน  14  หมู่บ้าน,,
จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์ก,ารบริหารส่วนตำบล  เต็มทั้งหมู่บ้าน  14  หมู่  ได้แก่
หมู่ที่ 1  บ้านคำแคนใต้
หมู่ที่ 2  บ้านคำแคนเหนือ
หมู่ที่ 3  บ้านน้อยกลาง
หมู่ที่ 4  บ้านคำน้อย
หมู่ที่ 5  บ้านคำปากดาว
หมู่ที่ 6  บ้านคำคันโซ่
หมู่ที่ 7  บ้านห้วยแล้ง
หมู่ที่ 8  บ้านป่าดู่
หมู่ที่ 9  บ้านท่าเกษม
หมู่ที่ 10   บ้านหนองขาม
หมู่ที่ 11   บ้านท่าเกษม
หมู่ที่ 12  บ้านคำแคนใต้
หมู่ที่ 13  บ้านหนองขามพัฒนา
หมู่ที่ 14  บ้าน,ห้วยแล้ง
หมู่บ้านปกติ  ได้แก่ หมู่ที่ 8,9,10,11,12,13,14
หมู่บ้าน อพป.ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7
1.5 ประชากร
ประชากรทั้งสิ้น  9,345  คน  แยกเป็น  ชาย  4,615  คน  หญิง  4,730  คน  หนาแน่นเฉลี่ย  80 คน/ตารางกิโลเมตร
2. สภาพทางเศรษฐกิจ
2.1 อาชีพ  การประกอบอาชีพของประชากร  ในตำบลคำแคนที่สำคัญ  คือ  การทำไร่  การทำนาการปลูกอ้อน  การรับจ้างตัดอ้อย  และการรับจ้างทั่วไป  ส่วนใหญ่เน้นในภาคเกษตรกรรม
2.2  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
2.2.1    ธนาคาร                    –         แห่ง
2.2.2    โรงแรม                     –         แห่ง
2.2.3    ปั้มน้ำมันแลก๊าซ           3        แห่ง
2.2.4    โรงงานอุตสาหกรรม       –         แห่ง
2.2.5    โรงสี                        46      แห่ง
3. สภาพทางสังคม
    3.1 การศึกษา
3.1.1โรงเรียนประถมศึกษา     9        แห่ง
3.1.2โรงเรียนมัธยมศึกษา       1        แห่ง
3.1.3    โรงเรียนอาชีวศึกษา       –         แห่ง
3.1.4    โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง    –         แห่ง
3.1.5    ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน 6        แห่ง
3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
3.2.1    วัด/สำนักสงฆ์              14      แห่ง
3.2.2    มัสยิด                      –         แห่ง
3.2.3    ศาลเจ้า                    –         แห่ง
3.2.4    โบสถ์                       –         แห่ง
3.3 สาธารณสุข
3.3.1    โรงพยาบาลของรัฐขนาด   2       แห่ง
3.3.2    สถานพยาบาลเอกชน                         –         แห่ง
3.3.3    ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                      –         แห่ง
3.3.4    อัตราการมีแลใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ 100
3.4 ความปลอดภัยในชีวิตแลทรัพย์สิน
3.4.1    สถานีตำรวจ                                  –         แห่ง
3.4.2    สถานีดับเพลิง                                 –         แห่ง
4. บริการพื้นฐาน
4.1 การคมนาคม
4.1.1    เส้นทางคมนาคม  เส้นทางหลักในการติดต่อกับอำเภอ,จังหวัด ถนน รพช.ดอนแก่นเท่า-ดอนโมงและขามป้อม-คำแคนใต้
4.1.2    เส้นทางคมนาคมหลักระหว่างหมู่บ้าน                 4        สาย
1.บ้านห้วยแล้ง-บ้านป่าดู่-บ้านหนองขาม
2.บ้านขามป้อม  ตำบลโพนเพ็ก-บ้านคำแคนใต้
3.บ้านไส้ไก่  ตำบลท่าศาลา-บ้านคำน้อย
4.ถนน รพช.ดอนแก่นเท่า – ดอนโมง
4.2 การโทรคมนาคม
4.2.1    ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข           –         แห่ง
4.2.2    สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ            –         แห่ง
4.3 การไฟฟ้า
4.3.1    มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน                หมู่ 1-14
4.3.2    จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า         9,345   คน
4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ
4.4.1    ลำห้วย,ลำน้ำ                        11      สาย
4.4.2    บึง,หนอง  และอื่น ๆ                8        แห่ง
4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
4.5.1    ฝาย                                  9        แห่ง
4.5.2    บ่อน้ำตื้น                            76      แห่ง
4.5.3    บ่อโยก                               28      แห่ง
4.5.4    อื่น ๆ                                –         แห่ง
5. ข้อมูลอื่น ๆ
5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
5.1.1    ป่าไม้บนเทือกเขาภูเม็ง
5.1.2    ป่าโคกหลวง
5.2 มวลชนจัดตั้ง
5.2.1    ลูกเสือชาวบ้าน  2  รุ่น                       317     คน
5.2.2    ไทยอาสาป้องกันชาติ  –  รุ่น                 –         คน
5.2.3    กองหนุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ   –   รุ่น  –         คน
5.2.4    อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  2  รุ่น  150     คน
5.2.5    กลุ่มสตรีแม่บ้าน                              –         หมู่บ้าน
5.2.6    กลุ่มเยาวชน      –         หมู่บ้าน           –         คน
6.ศักยภาพในตำบล
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล
(1)  จำนวนบุคลากร                                       จำนวน            15      คน
ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล      จำนวน            5        คน
ตำแหน่งในส่วนการคลัง                                จำนวน           5        คน
ตำแหน่งในส่วยโยธา                                   จำนวน           2        คน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข                         จำนวน           1        คน
ตำแหน่งในส่วนการศึกษา                              จำนวน           1        คน
ตำแหน่งตรวจสอบภายใน                              จำนวน           1        คน
ตำแหน่งลูกจ้าง                                         จำนวน           8        คน
(2)  ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา                                           จำนวน           –         คน
มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา                               จำนวน           7        คน
ปริญญาตรี                                              จำนวน           8        คน
สูงกว่าปริญญาตรี                                      จำนวน           3        คน
(3)รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ 2561     46,385,000 บาท
แยกเป็น
รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง    ปีงบประมาณ 2561    707,000 บาท
รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้              ปีงบประมาณ 2561   18,293,000 บาท
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                                   ปีงบประมาณ 2561    27,385,000 บาท