ข่าวสอบราคา

ประจำปีงบประมาณ  2559

590229    ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ   ด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ประจำปีงบประมาณ  2558
580930  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคนเรื่อง   สอบราคาจ้างตามโครงการต่อเติมอาคาร,ก่อสร้างอาคาร จำนวน ๒ โครงการ
571008  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
571016  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อบต.คำแคน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างตามโครงการซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร จำนวน ๑๓ โครงการ
571124  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้าง ตามโครงการจ้างเหมาประกอบอาหาร นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
580308  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน เรื่อง   สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๗ โครงการ
580324  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้างตามโครงการสอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน ๗ โครงการ
580514  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน า คสล.,ร่องระบายน า คสล., สร้างเสริมสันฝาย,สร้างฝายน้ำล้น จำนวน ๕ โครงการ
580805  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาและเพิ่มถังเก็บน้ำ,ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง