ประกาศผลพิจารณาการสอบราคา

แจ้งทำสัญญา (คสล.ม.11)

แจ้งทำสัญญา (คสล.ม.12)

แจ้งทำสัญญา (ต่อเติมอาคารหอประชุม)

แจ้งทำสัญญา (รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า)

ประกาศผล คสล.1

ประกาศผล คสล.4

ประกาศผล คสล.5

ประกาศผล คสล.7

ประกาศผล คสล.9

ประกาศผล คสล.12

ประกาศผล รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

ประกาศผล ร่องระบายน้ำ ม.8

ประกาศผลต่อเติมอาคาร หอประชุม

แจ้งทำสัญญา (คสล.ม.1)

แจ้งทำสัญญา (คสล.ม.4)

แจ้งทำสัญญา (คสล.ม.5)

แจ้งทำสัญญา (คสล.ม.7)

แจ้งทำสัญญา (คสล.ม.9)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ก่อสร้างถนน คสล.ม.1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ก่อสร้างถนน คสล.ม.4

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ก่อสร้างถนน คสล.ม.5

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ก่อสร้างถนน คสล.ม.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ก่อสร้างถนน คสล.ม.9

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ก่อสร้างถนน คสล.ม.12.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ก่อสร้างถนน คสล.ม.11.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ต่อเติมอาคารห่อประชุ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ร่องระบายน้ำ ม.8

ประจำปีงบประมาณ  2559

ประจำปีงบประมาณ  2558
581029  ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้างตามโครงการสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคำแคน  ประจำปีงบประมาณ  2559
581029  ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้างตามโครงการสอบราคาจ้างเหมาบริการรถรับ- ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน 2559

581019 ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้างตามโครงการสอบราคาจ้าง ต่อเติมอาคาร,ก่อสร้างอาคาร จำนวน 2 โครงการ