ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ  2559

29/03/2559  โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น  หมู่ที่  10  บ้านหนองขาม
24/03/2559  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ  คสล. หมู่ที่ 5
15/03/2559  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.หมู่ที่ 6  บ้านคำคันโซ่
14/03/2559  โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงที่ทำการ อบต.คำแคน
14/03/2559  โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์  หมู่ที่ 3  บ้านน้อยกลาง
08/03/2559  โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13  บ้านหนองขามพัฒนา
08/03/2559  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.หมู่ที่  12  บ้านคำแคนใต้
08/03/2559 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. หมู่ที่  11  บ้านท่าเกษม
04/03/2559  โครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบประปา หมู่ที่ 14  บ้านห้วยแล้ง
26/02/2559   โครงการก่อสร้างถนน  คสล. หมู่ที่ 4 บ้านคำน้อย
26/02/2559  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. หมู่ที่ 2  บ้านคำแคนเหนือ
24/02/2559 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.หมู่ที่  9  บ้านกุดขอนแก่น
19/02/2559 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 บ้านกุดขอนแก่น
17/02/2559  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ  หมู่ที่ 7 บ้านห้วยแล้ง

ประจำปีงบประมาณ  2558
21/09/2558 โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.คำแคน
21/09/2558 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ภายในที่ทำการ อบต.คำแคน

24/07/2558 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงผิวดินลำห้วยคำปากดาว หมู่ที่ 9
24/07/2558 โครงการซ่อมแซมและเพิ่มถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 6

01/05/2558 โครงการที่ 1 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1
01/05/2558 โครงการที่ 2 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5
01/05/2558 โครงการที่ 3 ก่อสร้างเสริมสันฝายน้ำล้นบวกผักอีฮีน  หมู่ที่ 10
01/05/2558 โครงการที่ 4 ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 11
01/05/2558 โครงการที่ 5 ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 14

28/01/2558 โครงการที่ 1 ก่อสร้างถนน  คสล.หมูที่ 2
28/01/2558 โครงการที่ 2 ก่อสร้างถนน  คสล.หมูที่ 3
28/01/2558 โครงการที่ 3 ก่อสร้างถนน  คสล.หมูที่ 4
28/01/2558 โครงการที่ 4 ก่อสร้างถนน  คสล.หมูที่ 7
28/01/2558 โครงการที่ 5 ก่อสร้างถนน  คสล.หมูที่ 8
28/01/2558 โครงการที่ 6 ก่อสร้างถนน  คสล.หมูที่ 12
28/01/2558 โครงการที่ 7 ก่อสร้างถนน  คสล.หมูที่ 13