ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 รายงานแผนการจัดหาพัสดุ 2562

แผนพัสดุ 2562 ผด.2

แผนพัสดุ 2561 ผด.2

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม 61 (รถกระเช้าไฟฟ้า)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม 61 (ต่อเติมอาคาร หอประชุม)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม 61 (คสล.)

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 256

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560