officekhamkhaen450360

                               วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน
                             “คำแคนแดนคุณธรรม นำความซื่อสัตย์
                               พัฒนาแบบบูรณาการ บริหารอย่างมีส่วนร่วมและโปร่งใส

                 คำขวัญตำบลคำแคน
                      “หลวงปู่โสศักดิ์สิทธิ เศรษฐกิจไร่อ้อย ป่ำไม้ดอยภูเม็ง
                        ลือระเบ็งคุณธรรม งำมลำนำตกห้วยเข

                              พันธกิจองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน
                       1. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม
                       2. สร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนและสังคมให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผล
                       3. สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง
                       4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์มีความสมดุล อย่างยั่งยืน       

                                                                                                          logo abt 2012 450-450    รางวัลโลห์ ปปช.ปี53

วิสัยทัศน์ผู้บริหารในการป้องกันการทุจริต

“ เป็นองค์กรที่บริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วม

   ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มุ่งสู่การยอมรับของสังคม

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

เอกสารดาวน์โหลด