ปย.๑ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน รายงงาน ๖๑ กองการศึกษา

ปย.๑ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน รายงงาน ๖๑ กองคลัง

ปย.๑ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน รายงงาน ๖๑ กองช่าง

ปย.๑ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน รายงงาน ๖๑ สำนักงานปลัด

ปย.๒ รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ รายงานปี ๖๑ กองการศึกษา 1

ปย.๒ รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ รายงานปี ๖๑ กองการศึกษา 2

ปย.๒ รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ รายงานปี ๖๑ กองคลัง 1

ปย.๒ รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ รายงานปี ๖๑ กองคลัง 1.2

ปย.๒ รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ รายงานปี ๖๑ กองคลัง 2

ปย.๒ รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ รายงานปี ๖๑ กองคลัง 3

ปย.๒ รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ รายงานปี ๖๑ กองคลัง 4

ปย.๒ รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ รายงานปี ๖๑ กองคลัง 2.1

ปย.๒ รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ รายงานปี ๖๑ กองช่าง 1

ปย.๒ รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ รายงานปี ๖๑ กองช่าง 2

ปย.๒ รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ รายงานปี ๖๑ สำนักงานปลัด 3

ปย.๒ รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ รายงานปี ๖๑ สำนักงานปลัด 4

ปย.๒ รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ รายงานปี ๖๑ สำนักงานปลัด 5

ปย.๒ รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ รายงานปี ๖๑ สำนักงานปลัด 1

ปย.๒ รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ รายงานปี ๖๑ สำนักงานปลัด 2

ปอ.๒ แบบติดตาม ปอ.2รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน กองการศึกษา 1 รายงานปี ๖๑

ปอ.๒ แบบติดตาม ปอ.2รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน กองการศึกษา 2 รายงานปี ๖๑

ปอ.๒ แบบติดตาม ปอ.2รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน กองคลัง 1 รายงานปี ๖๑

ปอ.๒ แบบติดตาม ปอ.2รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน กองคลัง 1.2 รายงานปี ๖๑

ปอ.๒ แบบติดตาม ปอ.2รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน กองคลัง 2 รายงานปี ๖๑

ปอ.๒ แบบติดตาม ปอ.2รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน กองคลัง 2.1 รายงานปี ๖๑

ปอ.๒ แบบติดตาม ปอ.2รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน กองคลัง 3 รายงานปี ๖๑

ปอ.๒ แบบติดตาม ปอ.2รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน กองคลัง 4 รายงานปี ๖๑

ปอ.๒ แบบติดตาม ปอ.2รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน กองช่าง 1 รายงานปี ๖๑

ปอ.๒ แบบติดตาม ปอ.2รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน กองช่าง 2 รายงานปี ๖๑

ปอ.๒ แบบติดตาม ปอ.2รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน สำนักงานปลัด 1 รายงานปี ๖๑

ปอ.๒ แบบติดตาม ปอ.2รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน สำนักงานปลัด 2 รายงานปี ๖๑

ปอ.๒ แบบติดตาม ปอ.2รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน สำนักงานปลัด 3 รายงานปี ๖๑

ปอ.๒ แบบติดตาม ปอ.2รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน สำนักงานปลัด 4 รายงานปี ๖๑

ปอ.๒ แบบติดตาม ปอ.2รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน สำนักงานปลัด 5 รายงานปี ๖๑

ปอ.๓ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ รายงาน ๖๑ นายก อบต.กค 1.

ปอ.๓ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ รายงาน ๖๑ นายก อบต.กค 2

ปอ.๓ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ รายงาน ๖๑ นายก อบต.กค 3

ปอ.๓ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ รายงาน ๖๑ นายก อบต.กค 4

ปอ.๓ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ รายงาน ๖๑ นายก อบต.กค 5

ปอ.๓ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ รายงาน ๖๑ นายก อบต.กช 1.

ปอ.๓ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ รายงาน ๖๑ นายก อบต.กช 2.

ปอ.๓ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ รายงาน ๖๑ นายก อบต.กศ 1.

ปอ.๓ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ รายงาน ๖๑ นายก อบต.กศ 2.

ปอ.๓ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ รายงาน ๖๑ นายก อบต.สป 1.

ปอ.๓ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ รายงาน ๖๑ นายก อบต.สป 2

ปอ.๓ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ รายงาน ๖๑ นายก อบต.สป 3

ปอ.๓ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ รายงาน ๖๑ นายก อบต.สป 4

ปอ.๓ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ รายงาน ๖๑ นายก อบต.สป 5