โครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ อบต.คำแคน แก้ไขใหม่ 620701-2_01
รูปโครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ อบต1

รูปโครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ อบต2

รูปโครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ อบต3

 

 

รูปโครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ อบต4

รูปโครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ อบต5

 

 

รูปโครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ อบต6

 

 

 

 

 

โครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ อบต.คำแคน แก้ไขใหม่ 620701-2_02 โครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ อบต.คำแคน แก้ไขใหม่ 620701-2_03 โครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ อบต.คำแคน แก้ไขใหม่ 620701-2_04 โครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ อบต.คำแคน แก้ไขใหม่ 620701-2_05 โครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ อบต.คำแคน แก้ไขใหม่ 620701-2_06 โครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ อบต.คำแคน แก้ไขใหม่ 620701-2_07 โครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ อบต.คำแคน แก้ไขใหม่ 620701-2_08 โครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ อบต.คำแคน แก้ไขใหม่ 620701-2_09 โครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ อบต.คำแคน แก้ไขใหม่ 620701-2_10 โครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ อบต.คำแคน แก้ไขใหม่ 620701-2_11 โครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ อบต.คำแคน แก้ไขใหม่ 620701-2_12 โครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ อบต.คำแคน แก้ไขใหม่ 620701-2_13 โครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ อบต.คำแคน แก้ไขใหม่ 620701-2_14 โครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ อบต.คำแคน แก้ไขใหม่ 620701-2_15

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ