1.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
2.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.หลักเกณฑ์การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี