1.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
2.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.หลักเกณฆ์การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี