1. การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
  2. ประชุมเวทีสาธารณะ
  3. โครงการอบรมอาสาสมัครไฟป่า ปี 2564
  4. ประชุมประชาคมโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนจากฟาร์มไก่สู่ครัวเรือนด้วยระบบผลิตก๊าซชีวภาพ