1.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2.การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม