1.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

2.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

3.ประกาศเจตจำนงผู้บริหาร

4.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี 2563