1.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

2.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร