1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  2. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  3. ประกาศนโยบายพัฒนาองค์กร
  4. ข้อบังคับ
  5. การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี 2563
  6. คู่มือการปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน อบต.คำแคน
  7. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563
  8. การประเมินความเสี่ยงประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564