1คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสประเมินภายในเป็นส่วนรวมที่ 346-2561

2คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในส่วนการศึกษาที่ 345-2561

3คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในกองคลังที่ 343-2561

4คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและควบคุมภายในติดตามประเมินผลที่ 341-2561

5คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในสำนักปลัดที่ 342-2561

6แจ้งรายงานผลการตรวจสอบภายในสำนักปลัด 28 ก.พ.2562

7แจ้งรายงานผลการตรวจสอบภายในกองคลัง 16 พ.ค.2562