1.แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

2.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ6เดือน

3.รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริต

4.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

5. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ปี 2563