1.แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
2.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ6เดือน
3.รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริต