1. มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 2. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 4. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 5. มาตรการป้องกันการรับสินบน
 6. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 7. มาตรฐานการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 8. รายงานผลงการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 63
 9. รายงานผลงการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 63
 10. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 11. รายงานการวิเคราะห์ความโปร่งใส 2564
 12. แนวทางปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน-อบต.คำแคน 2564
 13. ประกาศนคู่มือการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม 2564
 14. ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2564
 15. มาตรการป้องกันการรับสินบน 2564
 16. รายงานการวิเคาระห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ