1.มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

2.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

3.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

4.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

5.มาตรการป้องกันการรับสินบน

6.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

7.มาตรฐานการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ