กองทุนสัจจะวันละบาทตำบลคำแคน

     1 ต.ค.57 สมาชิกกองทุนแยกตามอายุ
หมู่ที่ บ้าน 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-120 รวม
1 คำแคนใต้                        
2 คำแคนเหนือ                        
3 น้อยกลาง                        
4 คำน้อย                        
5 คำปากดาว                        
6 คำคันโซ่                        
7 ห้วยแล้ง                        
8 ป่าดู่                        
9 กุดขอนแก่น                        
10 หนองขาม                        
11 ท่าเกษม                        
12 คำแคนใต้                        
13 หนองขามพัฒนา                        
14 ห้วยแล้ง                        
  รวม                        

กองทุนสัจจะวันละบาท

ได้รับการจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2550 โดยรับการสนับสนุนการจัดตั้งโดย    ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวงน 2,000 คน ให้การช่วยเหลือแก่สมาชิกในเรื่องสวัสดิการต่างๆ โดยหลักการสมาชิกจะออมวันละ 1 บาท ตลอดทั้งปี เงินที่ได้มาจะช่วยเหลือสมาชิกด้วยกันเอง

สถานะทางการเงินของกองทุน
ลำดับ รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ
1 ยอดยกมาเมื่อก่อตั้ง-1 ต.ค.56        
  ต.ค.56        
  พ.ย.56        
  ธ.ค.56        
  ม.ค.57        
  ก.พ.57        
  มี.ค.57        
  เม.ย.57        
  พ.ค.57        
  มิ.ย.57        
  ก.ค.57        
  ส.ค.57        
  ก.ย.57        
  ต.ค.57        
  พ.ย.57        
  ธ.ค.57        
  รวม        

Additional information